Эки жанына да хайырлыды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.   Ол  регионну правительствосу аланы «Тензограф» биригиуню иши бла  шагъырейлендирир ючюн  чакъыргъанды. Анда бирге  ишлеуню, полимер композит  материалланы чыгъарыуну  онглары  сюзюлгендиле.  

Ызы бла Туланы къырал университетинде регионну вузлары эм промышленный предприятияларыны келечилери бла тюбешиу болгъанды.Анда да байламлыкъланы кючлендириуню юсюнден сёлешиннгенди. 

КъМКъУ былтыр сентябрьден бери «ТулаТЕХ» илму-билим бериу араны санына киреди. Аны баш магъанасы- 2025 жылгъа аскерге, инсанлагъа да дуния даражалы продукцияны чыгъарырча эм сатарча кооперация къураргъады. 

- Тула областьны предприятиялары КъМКъУ-ну  композитледен абериле жарашдырыу, фармацевтика, медицина  оборудование жаны бла илму ишлерине сейирлери уллу болгъанын билдиргендиле. Тюбешиуде  кадрла хазырлауну юсюнден да айтылгъанды.  Аны бла бирге КъМКъУ-да  болгъан технологияланы «Композитная  долинаны» ишине сингдириуню онгларына   да къаралгъанды,– дегенди Юрий Альтудов. 

Эсгертиу: «Композитная долина» инновациялы илму-технология араны къурауну юсюнден бегимни быйыл январьда РФ-ни Премьер-министри Михаил Мишустин къабыл этгенди. 

Туланы къырал университети бардыргъан стратегиялы «Композит» проект КъМКъУ-ну айнытыу бла байламлы программагъа келишеди. Анга кёре университетле  жангы лабораторияла ишлерге грантла алыр ючюн, кеслерин конкурсда сынап кёрлюкдюле. Андан сора да, окъуу учрежденияла башха проектлеге да къатышыр муратлыдыла,- дегенди

Туланы къырал университетини  илму иш  жаны бла проректору Михаил Воротилин. 

Ахырында Тула областьны губернаторуну орунбасары    Вячеслав Федорищевни  башчылыгъы бла ишчи тюбешиу ётгенди. Аны кезиуюнде бирге ишлеуню эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол санда Къабарты-Малкъар къырал университет бла регионну вузлары эм предприятиялары  байламлыкъда ишлерча амалла да сюзюлгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: