Полициячыгъа къол кётюргенди

 Быйыл 11 майда ингирде 21 сагъатда   27-жыллыкъ тиширыу танышы бла Нальчикде солуу жерлеринден биринде аракъы иче болгъанды. Ингирде 2 сагъатда кафени ишчилери къонакъладан ичгенлери ючюн ахча тёлерлерин излегендиле, алай ала   унамай тохтагъандыла. Солуу жерни келечилери даулаша турмай, алайгъа Нальчикде УМВД-ны полициячыларын чакъыргъандыла. Право низамны сакълаучуланы кёрюп, тиширыу    аны аллында властьны келечиси – полициячы- тургъанын билип, аны башына эм юсюне бир ненча кере ургъанды. 
 
 РФ-ни СК-сыны Нальчикде бёлюмюню къуллукъчулары тиширыугъа Россейни УК-сыны 318-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре терслеу материалла ачхандыла. Ол властьны келечисине ол ишчи борчларын толтургъан кезиуде саулугъуна къоркъуу болмагъан заран салгъаны ючюн жууапха тартыллыкъды. 
 
 
Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: