Аскерни тизгинлерин кючлерге муратлыдыла

РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары «Аскер борчну эм аскер къуллукъну юсюнден» федерал законнга тюзетиулени биринчи окъулууда къабыл кёргендиле. Алагъа тийишлиликде, аскерде контракт бла къуллукъ этерге сюйгенлеге жыл санларына салыннган чекле кетериледиле.

Шёндюгю излемлеге кёре,  аллай эркинлик Россейни 18 жылдан 40 жылгъа дери инсанларына неда 18 жылдан 30 жылгъа дери тыш къыраллылагъа бериледи. Жангы проектге кёре уа, аскерге контракт бла (биринчи кешилим) андан таматала да къуллукъ этерге боллукъдула – ишлерге жараулу жыл саннга дери инсанла.  Документни юсюнден оюмун айта, Къырал Думаны башчысы Вячеслав Володин алай бла аскерни тизгинлерин кючлерге онг боллугъун чертгенди.  

Законопроект шёндю артыкъда керекли усталыкълары болгъанлагъа аскерде къуллукъ этерге онг берликди, - дегенди проектни авторларындан бири - къоруулау жаны бла  комитетни башчысы  Андрей Картаполов.

Проектни ангылатыу кесегинде жазылгъаныча, аскер техниканы, шёндюгю сауутланы хайырланыугъа бийик профессионал  билимлери болгъанла керекдиле. Алай жашау кёргюзтгенича, 40-45 жыллары толгъанланы  сынаулары бютюнда уллуду. Алай бла уа аскерге артыкъда керекли специлистле келликдиле (медицина, инженер, техника, связь бёлюмлеге).

 

 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: