Аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлугъуну къайгъысын кёрюп

РФ-ни Правитльствосуну  Председатели  Михаил Мишустин  машинала ишлеуде, къурулушда, медицинада эм аш-суу жарашдырыуда  экология жаны бла къоркъуусуз,  бийик технологиялы химия  продуктланы  чыгъарып  башлауну    комплексли   илму-техника проектин (КНТП) къыбыл этгенди.  Ол къыралны илму-технология бёлюмюн айнытыуну  стратегиясы  бла байламлыды.  Аны чеклеринде  автомильлеге, къурулушха, медицинагъа эм   аш-суу  хазырлагъан бёлюмге жангы углеводород материалладан продуктла  жарашдырыллыкъдыла. 

Сагъынылгъан проектни бардырыр ючюн  къыралны, илмуну эм бизнесни араларында байламлыкъ къуралыргъа керекди. Ол санда  продукцияны  жарашдырыудан башлап  сатыугъа дери.  Проектге кёре, промышленность эм да сатыу-алыу эм илму министерстволаны башчылыкълары бла   «Титан», «Омский каучук» компанияла, «Титан-Полимер» завод бирге   26  жангы разработка эм  8 технология къурарыкъдыла. Анга кёре 220 минг тонна продукция чыгъарыллыкъды. Ол санда жауун  сууну 406 минг  кубометри чакълысын  тазаларча эм кир сууну да жылгъа 23 тоннагъа аз тёгерча мадар этилликди.    Алай бла  2026 жылда  изопропилбензолдан, фенолдан эм  ацетондан, изопропил спиртден  биринчи партия  жарашдырыллыкъды.

 КъМКъУ-ну ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов  университет   «Титан» компания,  илму-техника консорциум  бла  бирге машиналагъа, медицинагъа эм аш-суу промышленностьха  экология жаны бла таза полимерле эм композитле  чыгъарлыгъын да билдиргенди. 

- КъМКъУ-гъа   быйыл токъсан жыл толады. Аны  гуманитар  эм техника илмулада  жетишимлери бла  ёхтемленирчады. Бюгюнлюкде  жаш алимлерибизни  полимер продукциялары  федерал даражада кенг белгилидиле.   Илму-техника жаны бла проект билимни эм сынамны кючлерге ахшы онг береди.  Аны бла бирге къыралны экономика жаны бла къоркъуусузлугъун жалчытыргъа эм жангы  кадрла хазырларгъа  да себеплик этеди,-деп къошханды Юрий Камбулатович.  

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: