Ахшылыкъ унутулмайды

Дунияны башында адамгъа саулукъдан багъалы зат жокъду десем, баям, киши да  даулашырыкъ болмаз. Врачны усталыгъын сайлагъан, сёзсюз, ол жууаплы, магъаналы да  болгъанын ангыламай амалы жокъду. Анга жюреги бла, кёлю бла берилген а не заманда да къаллай  ыспасха да тийишлиди. Ансыз акъ халатны кийгенден хайыр жокъду.

 Журтубайланы Абуну жашы Бузжигит да адамланы саулукъларына къарагъан усталыкъны эртте окъуна сайлагъан эди. Алма-Атада медицина институтну бошап, сабийлеге бакъгъан врач болуп ишлеп башлайды. Алгъан билимим азлыкъ этеди деп, жаш Куйбышевни  медицина институтуну аспирантурасына  кирип, усталыгъын андан ары ёсдюреди.

Врач саусузлагъа дарман бла багъыуда чекленип къалмай, ариу сёзю, ышаргъаны бла да болушады. Аны саусуз бла ушакъ этген кезиуюнде айтхан сёзлери уллу ышаныулукъ бередиле. Кесини къысха  ёмюрюнде, ол  ненча адамгъа болушханыны саны тергеуге алынса, айхай да, белгили боллукъ эдиле – элбрусчу жашны этген ахшылыкълары.

 Ишине жууаплы кёзден къарагъан, не заманда да адамгъа  болушлукъгъа  келирден артха турмагъан, чынтты врачны Элбрус район больницагъа башчыгъа салгъан эдиле. 1987 жылда уа анга «КъМАССР-ни саулукъ сакълауда  отличниги» деген ат бериледи, кесин да посёлка советни депутатына айырадыла.

Больницада Бузжигит аз заманны ишлеген эсе да, сёзсюз, ол кёплени жашаугъа  къайтаргъанды. Сайлагъан усталыгъын бек сюйгенди. Аны юсюнден  иги кесек жыл алгъа саулукъларына бакъдыргъанла да айтадыла. Аллайладан бири Жаппуланы Маратды.

 Болмагъанча огъурлу адам эди Бузжигит. Баям, биз, саусузла да, аягъы юсюбюзге андан терк бола эдик. Больницаны баш врачына салгъанларында да, ол,  кесин аямай, бютюнда къадалып ишлегенди. Кёплеге болушханды. Мен аны къолуна 1979 жылда тюшген эдим. Жаннетде жатсын, жашаудан эртте кетгенди, жарсыугъа.

Ол ёлгенден сора туугъан жашы Бузжигит (анга атасыны атын атагъандыла) атасын танымай къалгъанды. Болсада жаш аны атына кир къондурмайды. Ол Къабарты-Малкъар эл мюлк академияда жетишимли окъуп чыкъгъанды, анасы Фатимат а Яникойда орта школда математикадан устаз болуп ишлегенди.

Бузжигит кеси, арабыздан кетген эсе да, аны аты, адамлагъа этген ахшылыгъы унутулмайды.

                                                          Холаланы Марзият.

Дунияны башында адамгъа саулукъдан багъалы зат жокъду десем, баям, киши да даулашырыкъ болмаз. Врачны усталыгъын сайлагъан, сёзсюз, ол жууаплы, магъаналы да болгъанын ангыламай амалы жокъду.
Поделиться: