Аякъ кийимле чыгъарыучу фабрика айнытыуну жолунда

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады. Анда асламысында быллай кийимлени тигиуде хайырланылгъан кесеклени жарашдырадыла, хазыр чурукъладан да аз-маз чыгъарадыла, дейдиле республиканы Промышленность эм сатыу-алыу министерствосунда.

Сагъынылгъан затланы териледен этедиле. Компания аланы сатыу бла кюрешмейди, битеу чыгъаргъан продукциясын заказгъа тигеди. Бир жылны ичинде аланы санын 200 мингнге жетдиреди.

Алыучулары уа аскерге, Росгвардиягъа, тенгиз флотха, полициягъа, ОМОНнга аякъ кийимле тигиучю («Парижская Коммуна», ООО «Промкомплектация», ЗАО «Донобувь») предприятияладыла. Ала бары да бизни къыралдандыла.

Шёндю фабрикада тёрт цех ишлейди. Алада битеу тюрлю оборудование барды. Уруннганланы саны уа жюзню жарымы болады.

Кёп болмай анда жангы оборудование орнатхандыла. Ол автоматика халда ишлеген тигиучю машинкады. Аны хайырындан иш бютюнда терк барады, продукцияны качествосу уа андан да иги болады. Фабриканы башчысы жууукъ кезиуде аллай энтта да талай машинка сатып алыргъа умут этеди.

Шёндю дунияда бола баргъан тюрлениуле ишге чырмау салмайдыла. Аны къой, предприятияда производствону андан ары кенгертирге окъуна умут барды. Алай этерча 104 миллион сом багъасына бизнес-проект жарашдырылып, «Кавказ РФ» акционер обществогъа жиберилликди.

Фабриканы башчысы Хусейн Докшукин ишчилерине бийик багъа береди. «Шёндюгю заманда уста кадрланы тапхан къыйынды. Бегирек да машинкалада тиге билген тиширыуланы. Биз Нальчикде иш бла жалчытыу арагъа, бу усталыкъгъа юйретген билим бериу учреждениялагъа да сёлешебиз. Ишге сынамлары болмагъан жаш адамланы алабыз, мында жеринде юйретебиз, ол умут бла бирде Москвагъа да жиберебиз. Производствону кенгертиу бла байламлы умутларыбыз толсала, энтта да алтмыш адам аллыкъбыз», - деп белгилейди ол.

Министерствода айтханларына кёре, сагъынылгъан акционер обществода Шимал Кавказ федерал округда тамамланырыкъ инвестициялы проектлеге къарайдыла. Аны бла ала бизнесге себеплик этедиле. Къолларындан келген амалланы арасында, эм магъаналы проектлени (льгота халда) финансла бла жалчытыу деген барды. Андан сора да инвесторлагъа консультацияла бериледиле, къыралдан башха тюрлю болушлукъ алыргъа себеплик этиледи.

 

 

 

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: