«Ёлюмсюз полк» халкъны биригиуюню белгисине бурулгъанды

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды. Бу акция къуру Россейде угъай, дунияны кёп къыралларында бардырылады. Ол фашизмни ууатыуда, адам улуну жалынчакъсызлыгъын къоруулауда совет халкъны къыйынына баш урууну белгиси болгъанды.  Алай бу битеу халкъ акцияны тарыхы  алай терен тюйюлдю – ол биринчи кере он  жыл мындан алгъа къуралгъанды.

9 майда Россейни шахарларында бла эллеринде, башха къыраллада да Уллу Ата журт урушда къазауат бардыргъан аскерчилени, тылда урунуп, Хорламны жууукълашдыргъанланы суратлары бла орамлагъа чыгъып,  алагъа хурмет этиу ариу тёреге айланнганды. Батыр аскерчилени атларын ёмюрлюк этиуню уа энтта бир амалы барды:  аланы жигитликлерини, уруш жолларыны юслеринден хапарланы «Халкъ летопись» сайтда басмаларгъа боллукъду.

Акцияны баш ниетине тийишлиликде,  маршха адамла кеслерини ыразылыкълары бла чыгъадыла,   организацияланы тизмелерин къурау, анга коммерциялы, политика магъана бериу жарамайды.

 Болсада къыралда Хорламны кюнюнде халкъ къууанчлагъа ветеранланы суратларын келтириу тёре озгъан ёмюрню 60-чы жылларында да болгъанды. Алай  шёндюгю халда ол биринчи кере Томскда 2012 жылда къуралгъанды. Анга 6 минг адам къатышхан эди. Акцияны башламчылары журналистле болгъандыла. Экинчи жыл а бу халкъ байрамгъа 15 шахар къошулгъанды, ол санда Москва  бла Санкт-Петербург да. Энтта бир жылдан а аны чеклери бютюнда кенгергендиле – «Ёлюмсюз полкну» къымылдаууна Россейде 500 шахар, дагъыда Израиль бла Беларусь да къошулгъандыла. Ол жыл а жигит жууукъларыны суратлары бла орамлагъа 500 минг адам чыкъгъанды.

2015 жылда акция бютюнда кенгереди. Уллу Хорламны 70-жыллыгъын белгилеуге   маршны тизгинлерине 12 миллионнга жууукъ адам жыйылгъандыла. Россейни шахарлары бла бирге анга дунияны 20 къыралы да къатышхандыла, ол санда Германия, Американы Бирлешген Штатлары да.

Москвада «Ёлюмсюз полкну»  тизгинлерине биринчи  кере РФ-ни Президенти Владимир Путин да тургъанды. Ол атасы Владимир Спиридоновични сураты бла чыкъгъанды ара шахарны орамларына. Ызы бла жыллада Владимир Путин маршха бир жылны да къоймай  къатышады.

2018 жылда акция дунияны 80 къыралында бардырылгъанды. Тергеулеге кёре, битеу да бирге полк 10,4 минг адамны бирикдиргенди. Ол жыл а Владимир Путин бла бирге Москвада маршха Сербияны оноучусу Александар Вучич (аппасы Анжелко Вучични сураты бла), Израильни премьер-министри  Биньямин Нетаньяху (аны атасы урушха къатышмагъаны себепли, ол Совет Союзну  Жигити Вольфас  Виленскисну суратын элтгенди) да къатышхандыла.

Быйыл а ал тергеулеге кёре, къуру Россейде «Ёлюмсюз полкну» тизгинлерине 12 миллион адам тургъандыла. Бир-бир тыш къыраллада аны бардырыугъа чекле салыннганларына да къарамай, адамла фашизмни жокъ этген жигитлени суратлары бла хурметлеу  ишлеге Парижде, Римде, Мадридде, Берлинде, Анкарада, Бейрутда, башха шахарлада да чыкъгъандыла.

Къабарты-Малкъар да «Ёлюмсюз полкга» халкъда сейир уллуду. Биринчи кере уа ол 2013 жылда къуралгъанды.    2016  жылда уа анга бек аздан 20 минг адам къатышхан эди. Ал тизгинледе республиканы оноучулары баргъандыла.   «Ёлюмсюз полк» кесини жолун 400-жыллыкъ майдандан башлап, Келишиулюкню  майданында бошагъанды. Ол жыл Правительствону юйюню аллында жыйылгъан халкъ  жигитлени суратларына, аланы жууукъларына   къарсла бла тюбеген эдиле, аланы хурметине ёрге тургъандыла.    Тизгинлени аллында уа жаш адамла Хорламны Байрагъыны копиясын келтиргендиле, ахырында уа Уллу Хорламны белгиси – 71-метрлик Георгий лентаны – кийиргендиле.

 Уллу Хорламны 72-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде да бардырылгъанды марш. Ол жыл а анга республиканы битеу районларындан да 40 мингнге жууукъ адам къатышханды.

Ахыр эки жылда пандемия бла байламлы «Ёлюмсюз полк» онлайн халда Интернетде бардырылгъанды. Жигит  аскерчилени суратларын, аланы уруш  жолларыны юслеринден шартланы да «Ёлюмсюз полкну» сайтында басмаларгъа онг болгъанды.

Болсада быйыл  Уллу Хорламны 77-жыллыгъын тёрели халда белгилерге онг болгъаны артыкъда къууандыргъанды. Уллу Ата журт урушда бизни шёндюгю жашауубуз, тынчлыгъыбыз, келир тёлюлени жалынчакъсыз жашаулары ючюн жанларын аямай сермешген жигит аскерчилерибизни суратларын ёрге кётюрюп, алагъа хурмет этип, бирге сюелип, Нальчикни орамлары бла барыуну республиканы халкъы эки жылны сакълагъанды.

Битеу да бирге уа быйыл бу халкъ маршха 50 мингден аслам адам къатышхандыла. Быйыл  битеу Россейде аны тизгинлерине 12 миллиондан артыкъ  адамдан сюелгенин айтырчады. 

«Ёлюмсюз полкну» тизгинлерине   сюелгенлени арасында  КъМР-ни Башчысы Казбек  Коков да бар эди. Ол    аппасы Мухамед  Коковну сураты бла чыкъгъанды маршха.  Парламентни спикери Татьяна Егорованы атасы Борис Семенович да ол къанлы къазауатха къатышханды. Парламентни спикери парадха аны сураты бла чыкъгъанды. 

Полкну ал тизгинлеринде  кадетле Уллу Хорламны байрагъын келтиргендиле.  Акциягъа быйыл биринчи кере болуп паралимпиада спортсменле къатышханларын айтырчады.  Дагъыда къууанч ишлеге Донбассдан келип, Нальчикде солугъан сабийле да къошулгъандыла.

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: