Бетлеринден нюрлери кетмейди

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады! Нальчик ЗАГС-ны башчысы Валентина Шериева редакциягъа сёлешип: «Султан бла Софияны юслеринден битеу газетледе да басмаланса материал, иги боллукъ эди, ала жаш тёлюге ариу юлгюдюле», - дегенди.

Он жыл мындан алгъа, Нальчик шахарны ЗАГС бёлюмю орналгъан юйде «бриллиант тойну» белгилегенлеринде, Султан бла София бир бирлерине биринчи кере жюзюкле саугъалагъан эдиле - Азияда той этгенлеринде, аллай саугъала этерге онглары болмагъанды. Ала 2015 жылда Нальчик шахарны администрациясы къурагъан эришиуню чеклеринде «Жылны юйюрю» деген майдал бла саугъаланнгандыла, дагъыда «Сюймеклик эм кертичилик ючюн» деген майдалгъа да тийишли болгъандыла.

Беш къызлары, жыйырма бла бир туудукълары эм аладан туугъанла ата-ананы къол аязларында тутадыла, бек багъалайдыла, ахырысы бла да ишлемей турсала сюерик эдиле, алай иш кёллю ыннаны бла аппаны тыялмайдыла. София плов, хычинле  этерге бек сюеди, Султан а бахчада ишлейди.

София татарлы, Султан а таулу болгъанлары алагъа бир бирлерин ангыларгъа бир заманда да чырмау болмагъанды. Бусагъатда Кючмезланы юйлеринде беш тилни эшитирге боллукъду: малкъар, орус, татар тиллеге энди къазах, къабарты тилле да къошулгъандыла. Таулула не заманда да башха миллетлени эниш этмегендиле, ариу кёргендиле, алай аны бла бирге кеслерини миллет энчиликлерин ёмюрден ёмюрге сакълагъандыла.
 
Бетлеринден нюрлери кетмеген аппа бла ынна – Султан бла София, тюз жаш адамлача, кафелеге барадыла, ашыкъмай олтуруп, сюйген ашларын алып, ушакъ бардыра, солуйдула. Софияны жашлыгъы озгъан Москва къатында Дмитров шахаргъа, Чеченнге, Осетиягъа эм башха шахарлагъа бирге барып, табийгъатлары, музейлери бла шагъырейленнгендиле. Абаданла  кеслерине насыплы болургъа эркинлик бередиле.

Жарсыугъа, кёпле къартлыкъны къыйынлыкъ сунадыла, жашауну хар кюню да саугъа болгъанын унутуп. Жюз жылы толгъан адам бир жангы сейирлик китап окъуп, къууаналлыкъмыды? Хау. Музыкагъа тынгыларгъа уа ким къоймайды? Башха шахарлагъа, къыраллагъа барыргъа уа нек жарамайды? Сёзге, Султанны бла Софияны уллу китапханалары барды, ала республикалы газетлеге жазыладыла, бюсюреген статьяларын сюзедиле, бирде даулашадыла. «Заман» газетни да бек сюйюп окъуйдула.

Султан кёп жылланы тракторчу  болуп ишлегенди, София уа – бухгалтер. Беш къызларында да бийик билимлери барды. Окъуугъа, билимге жетгенде, ахчаларын-мюлклерин аямагъандыла. Бу юйюрде ол бек ахшы тёреди – тохтаусуз окъургъа. Китапны адамлары. Ала биледиле: китапда болгъан акъыл жашау этерге болушурукъду неда насып сезим саугъаларыкъды. Билим керти жёнгер кибикди, билеклик этеди.

Кючмезланы юйюр бир заманда тизгинлерин бузмагъандыла, пенсияда болгъанлыкъгъа, жылтырай турадыла. Османланы Хыйса басмалаучу эски суратлада бир ариу аппала бла ыннала бардыла, тюз алагъа ушайдыла бизни жигитлерибиз. Ышаргъанлары, нюрлери, ариулукълары, тизгинлери да.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: