Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу ызда болгъан сермешлени маршруту бла ётгендиле. Аланы жоллары Нальчикде башланып Нарт-Уя бла Аушигерге дери болгъанды, битеуда 18 километрге жетгенди. Клубну биргесине жолоучулукъгъа Битеуроссей халкъ фронтну регион бёлюмюню келечилери бла ФСБ-ны регион управлениясыны чекчилери да атланнгандыла.

«Альтаирни» башчысы, краевед Мокъаланы Тенгиз белгилегенича, кюнню шулпулу, агъач  мылы болгъаны алагъа артыкъ чырмау этмегенди. Ол угъай, жолоучулагъа бийикледен Нальчикни, Черек эм Чегем тарланы, къаяланы тамашалыкъ къудуретлери ачылгъанды. Талай жыл мындан алгъа «Альтаир» бла республиканы Курортла эм туризм министерствосу маршрутну къоркъуусузлугъун кючлендирир муратда, анда белгиле салып башлагъан эдиле, бу жол клубну келечилери ол ишни андан ары бардыргъандыла. Жолоучулукъ бошалгъандан сора, анга къатышханлагъа Курортла эм туризм министерствону грамоталары эм сыйлы саугъала берилгендиле.

Эсгертиу: Нальчик-Орджоникидзе къоруулау операция Агъачлы сыртны тийресинде бардырылгъанды. 1942 жылны кюзюнде бизни расчётла 37-чи аскер бёлюмге болушлукъ этгендиле. Артда алайгъа фашистле да жетгендиле. Урушдан сора жыллада уа туристле былайда совет эм душман аскерлени сермешлеринден къалгъан патронланы бла гильзаланы жыйыучу эдиле.

Совет союзну жылларында мында санаторийле, турбазала болгъандыла, алагъа аслам адам келгенди. 90-чы жыллада бу маршрутла унутулгъандыла, жаланда арт кезиуде алагъа сейир жангыдан къозгъалгъанды, алай эсе уа аланы тапландырыргъа, къоркъуусузлукъларына да къайгъырыргъа тийишлиди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: