Низамлылыгъы, ётгюрлюгю ючюн – анасына ыспас

Махийланы Хызырны бла Зульфияны жашлары Мухаммат 2021 жылны 15 декабринде аскерге чакъырылгъанды. Ол  Дондагъы Ростов областьны Новочеркасск шахарында бёлюмге тюшгенди. Ариу халиси, низамлылыгъы, тирилиги бла къысха заманны ичинде нёгерлеринден, аскер бёлюмню башчыларындан да ыразылыкъ тапханды. Бу кюнледе уа аны анасына Сауутланнган Кючлени запасда офицерлерине болушлукъ этиу жаны бла «Офицер къарындашлыкъ» фондну правленини башчысы генерал-полковник В.Н. Зарицкийден ыспас къагъыт келгенди.

«Сизге, аскерчини анасына, жашыгъызны юлгюлю инсанча ёсдюргенигиз ючюн ыразылыгъыбызны билдиребиз. Махийланы Мухаммат Россейни Сауутланнган Кючлерини санында конституция борчун тынгылы толтурады. Иш кёллюлюгю бла аскерни бла флотну кючлендириуге юлюшюн къошады, къыралыбызны къорууланыу кючюн игилендириуге къошумчулукъ этеди», - деп жазылады анда.

Махийланы Мухаммат Кёнделенде 2003 жылны 17 апрелинде туугъанды. Тогъузунчу классны бошагъандан сора, машиналаны сюйгени ючюн, жол коллеждге киргенди, аны да жетишимли тауусханды. Аскерден сора университетде бийик билим алыр муратлыды, ишлеп, ата-анасына болушлукъ этерге, туугъан жерине да жараргъа сюеди. Мухаммат огъурлу, тутхан ишине жууаплы кёзден къарагъан, жигит жашды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: