Къаты жараула, сейир жолоучулукъла

Россейни садакъдан атдырыудан паралимпиада жыйымдыкъ командасы юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын республикада ётдюреди. Спортчула Хорламны кюнюнде Нальчикде «Ёлюмсюз полкну» къауумунда да баргъандыла.

Командагъа къыралны эм иги 25 садакъчысы киредиле, аланы араларында  паралимпиада оюнлада кёп кере хорлагъан спортчула, дунияны, Европаны да чемпионлары бардыла. Ала бизге экинчи кере келедиле, юйрениуле хайырлы ётерча атдырыу майданда, ала жашагъан жерледе да битеу онгла къуралгъандыла. Бу жарауланы дагъыда бир ахшы жаны – эм сынамлы тренерле регионну спортчуларын да юйретгенлериди. Ала бизни садакъчыланы фахмулулукъларын, ала уллу жетишимлеге жетерге боллукъларын чертедиле.

Къонакълагъа республиканы ариу табийгъатын кёрюрча маданият программа да къуралгъанды, ала да бизни гитче паралимпиадачыларыбыз, Спорт министерствону адаптив школунда жарау этген сабийле бла мастер-классла бардыргъандыла.  

Жарау этиу жыйылыуланы садакъчыла 21-22 майда «Спартак» стадионда республиканы садакъдан атдырыудан чемпионатына къатышыу бла бошарыкъдыла.

Хабибуллахланы Зульфия.
Поделиться: