Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде тхэквондону ВТФ тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Ол 12-14-жыллыкъ жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары СКФО-гъа кирген алты субъектден 200-ге жууукъ спорчу къатышханды.

Биринчилени санында  Элина Тхамокова (33 кг.) да  болгъанды. Созайланы Артур (37 кг.), Геграланы Дарина (47 кг.), Басир Шогенов (33 кг.), Казбулат Казанчев (49 кг.), Диана Иванова (33 кг.), Стелла Пшихачева (37 кг.) экинчи жерни алгъандыла.

Ючюнчю жерлеге уа Малкъондуланы Дамир (33 кг.), Камбулат Гусейнов (37 кг.), Имран Гешев (41 кг.), Адам Байрамов (+65 кг.), Алина Семедова (33 кг.), Лия Вакашева (51 кг.) чыкъгъандыла.

Спортчула тренерле Ахметланы Амирде, Тикаланы Идрисде, Кантемир бла Абдельджабар Унажоковлада, Анзор Озроковда, Беслан Хараевде эм Станислав Ханда жарау этедиле.

Бу эришиулени эсеплерине кёре анда хорлагъанла Россейни июньда Калининград шахарда бырдырыллыкъ биринчилигине къатышырыкъдыла.

Додуланы Мадина.
Поделиться: