Сыйлы ат берилгенди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Аскер махтаулукъну энергообъекти» деген социал-патриотлукъ акция бардырып башлагъанды. Анда аны Кавказ ючюн сермеш башланнганлы 80 жыл толгъанына атагъандыла. Кесин да Уллу Ата журт урушну кезиуюнде электрокюч объектлени тарыхы эсде къалырча деп къурагъандыла. Ол заманлада ишлеген подстанциялада энди «Аскер махтаулукъну энергообъекти» деген эсгертиу къангала орнатыладыла эмда аланы тарыхлары жазылады.

Бу кюнледе уа ол даражагъа «Нальчик-110» подстанция да тийишли болгъанды. Анга аллай ат бериу бла байламлы жыйылыугъа урушну ветеранлары, энергетикле, компанияны келечилери, окъуучула эм башхала къатышхандыла.

Компанияны республикада бёлюмюню келечиси Алибек Яганов, 1942 жылда немислиле Нальчикни бийлегенлеринде, бу подстанцияны специалистлери аны сакъларгъа эмда ишин тыймай бардырыргъа нечик уллу къарыу салгъанларыны юсюнден хапарлагъанды.

«Нальчик-110» подстанция шахаргъа бек магъаналы эди. Ол 1936 жылда ишлеп башлагъанды. Урушну кезиуюнде 50 минг чакълы гражданны, къадар предприятияны электрокюч бла жалчытып тургъанды. Артда аны бир ненча кере жангыртхандыла. Сёз ючюн, 1948 жылда ол бютюнда кючлю болгъанды. Шёндю уа анда эм жангы оборудование хайырланылады.

Эсгертме къанганы ачаргъа Урунууну ветеранына, РАО ЕЭС-ни сыйлы ишчисине, бу подстанцияда жарым ёмюрню урунуп кетген Балкаров Борисге буюргъандыла. Къонакълагъа, жаш тёлюге да сёлешиуюнде ол, чынтты инженер бек жууаплы болургъа кереклисин айтханды, энергетика - бош иш угъай, адам жюреги бла сюерча аллай усталыкъ болгъанын да чертгенди.

 

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: