Акъылбалыкъ болмагъанланы жашауларын тюрлендирирге болушадыла

КъМР-де МВД-ны Право жаны бла  бузукълукъла этген акъылбалыкъ болмагъанла болжаллы халда тургъан  арасында кенгеш бардырылгъанды. Анга  КъМР-ни премьер-министрини орунбасары Марат Хубиев, жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Мокъаланы Ачемез, КъМР-де МВД-ны полициясыны башчысыны жамауат низамны жалчытыу жаны бла орунбасары Роберт Керефов эм башхала чакъырылгъандыла. Аны юсюнден бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан билдиргендиле.

Жыйылыугъа акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери эм аланы праволарын сакълау жаны бла муниципал комиссияланы келечилери, осуйлукъ органланы къуллукъчулары да къатышхандыла. Сёз сабийлени арасында аманлыкъчылыкъны тохтатыуда, жаш адамланы юйлеринден къачып, орамлада салынып айланыуларын тыйыуда араны онгларын  хайырланыуну юсюнден баргъанды.

Биринчиден, къонакъла араны иши бла шагъырейленнгендиле.  Ала акъылбалыкъ болмагъанланы жашау болумлары,  право, адеп-къылыкъ, патриот жаны бла юйретиу къалай къуралгъанын да кёргендиле.

Араны башчысы полицияны капитаны Светлана Безкровная  учреждение тамамланнган жумушланы юслеринден айтханды, ангылатыу иш  къалай къуралгъанын да билдиргенди. Аны айтханына кёре, мында тургъан жаш адамланы осал къылыкъларын къойдуруугъа, аланы  окъутуугъа, жамауат жашаугъа сейирлерин къозгъаугъа энчи магъана бериледи. Аны бла бирге уа ала бузукълукълагъа не сылтау бла къатышханлары, юйлеринден нек къачханлары да тинтиледиле. Ачыкъланнган шартла жууаплы органлагъа белгили этиледиле.

 Марат Хубиев араны ишчилерине борчларын бийик даражада толтургъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды. «Быллай жерле керекдиле. Бери акъылбалыкъ болмагъанла аны бузгъан, аманлыкълагъа къатышдыргъан тенглеринден айырыр мурат бла келтириледиле. Алай бла уа  жаш адамны саулугъу сакъланады, анга осал къылыкъларын къояргъа болушадыла. Аны бла бирге уа жууукълары бла байламлыкъны тас этмейди. Битеу бу мадарланы хайырындан ол экинчи аманлыкъгъа къатышмаз деген ышаныулукъ барды»,-деп чертгенди ол.

Роберт Керефов, сёзге къошула, ёсюп келген тёлюде ангылатыу ишни тамамлауда жууаплы  ведомстволаны араларында байламлыкъланы кючлерге кереклисине эс бургъанды.

 Кенгешде уа КъМР-де МВД-ны полицияны участка уполномоченныйлерини ишлерин къурау эм акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла  бёлюмюню башчысы Аслан Ашхотов сёлешгенди. Ол  жылны аллындан бери ёсюп келген тёлюню арасында аманлыкъланы  эмда   профилактика  жаны бла мадарланы юслеринден билдиргенди.

Жыйылыуда белгили этилген соруула бирге келишдирилип, жууаплы органлагъа эсгертиуле къабыл кёрюлгендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: