Ахчаны сюйгенича къоратханды

Россейни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню къуллукъчулары 45-жыллыкъ эр кишиге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды.

Ачыкъланнганыча, эр киши энчи иели предприятияны башчысыча жууаплы министерствогъа малчылыкъны айнытыугъа субсидияла бериуню юсюнден заявление жазгъанды. Аны бла бирге уа  къойла жайгъаныны юсюнден жалгъан документлени да кёргюзтгенди.

Аланы тинтип, бизнесменнге къыралны бюджетинден 2,6 миллион сом тёленнгенди. Ол ахчаны кесини кереклерине къоратханды.

 Уголовный ишни тинтген кезиуде терсленнгенни багъасы 1,7 миллион сом тургъан машинасына эмда фирманы банк счётуна арест салыннганды. Алай бла къыралгъа салыннган къоранчла къайтарылгъандыла.

Уголовный иш сюдню къаууна берилгенди.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: