Продукциясын ашыгъып сакълайдыла

Нальчикде бийик вольтлу аппаратура заводда чыгъарылгъан  устройстволагъа  Россейден тышында, ол санда  Белоруссияда  бла Къазахстанда да, сурам уллуду. Аланы Урал, Новочеркасск, Брянск электровозла ишлеген   заводлада да  ашыгъып сакълайдыла. 

Арт жыллада завод тыш къыралладан келтирилген  затланы хайырланмагъаны ючюн, толусунлай кесини материалы бла  ишлейди. Ол  бюгюнлюкде чырмалмазгъа  ахшы себепликди.

Бир-бир устройстволаны жарашдырыу  ол санда  электровозла бла электропоездлеге  токну ёчюлтюучю аппаратура чыгъарыу  бла   предприятияны монополистге санарчады.  Бусагъатда  аллай устройствону жангы тюрлсюн хазырлагъандыла. Энди аны конвейерге жиберир ючюн  ол темир жолда  сынауланы ётерге керекди. 

Андан сора да, къыралны  промышленный бёлюмюнде заводну   электромагнит контакторуну юсюнден билмегенле хазна жокъду.  Ол электрокюч сетьлени узакъдан ёчюлтюрге онг береди.

Бусагъатдагъы къыйын заманнга да къарамай, заводда 200-дан аслам адам къармашады. Аны бла бирге жюзге жууукъ  ишчи  жер  барды.  Предприятие ,«Россейде этилгенди» деген  ат бла рынокга продукциясын чыгъарып,  дайым  борчун толтургъанлай турады. Мындан арысында да   жетишимли ишлерге таукелди.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: