Банкны къуллукъчусу телефон бла бир тюрлю шартланы сурамайды

Телефон бла сёлешип, адамланы алдау, аланы ахчаларын урлау, жарсыугъа, ахыр кезиуде артыкъда кёп жайылгъан аманлыкъладан бириди. Быллай хыйлачыланы къалай таныргъа боллукъду, ахчангы сакъларгъа къаллай мадарла болушурукъдула? Бу соруулагъа жууапланы КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна береди:-

-Хыйлачыланы къолларына инсанланы атларыны, тукъумларыны, телефон номерлерини юслеринден шартла тюшюп, ала аны бла байыкъланыр мурат бла хайырланадыла. Аманлыкъчы иги психолог болгъанын айтыргъа керекди. Сёзге, телефон компанияда ишлейме, быллай кемчиликле бардыла да, аны ючюн сёлешеме, деп башларгъа боллукъду ол ушакъны. Алай бла уа  адам сагъайып  тынгылайды, берилген соруулагъа жууаплайды, сунмай,  кесини юсюнден шартланы белгили этерге боллукъду.

Бу аманлыкъла РФ-ни Уголовный кодексини 159-чу статьясына кёре терсленедиле. Хыйлачы  билип, иш этип, башха инсанны алдагъаны, аны ырысхысын урлагъаны ючюн тартылады жууапха.

Бу аманлыкълагъа къажау ишни бардыргъанда ангылатыу бютюнда магъаналыды. Ол мурат бла ич ишле органла аманлыкъланы эсепге алгъанлары бла бирге, жамауатха хыйлачылыкланы тюрлюлерин билдиредиле, аладан сакъланыуну жорукъларын баям этедиле. Сизге ишекли телефон номерден сёлешген эселе, аны юсюнден Ич ишле министерствогъа белгили этерге керекди. Бирикдирилген федерал номер:   8-800-22274-47  неда 102.

Хыйлачылыкълагъа къажау ишни банкла да бардырадыла. Сёзге, Сбербанк аны къуллукъчулары телефон бла бир тюрлю финанс операцияла бардырмагъанларын дайым да айтады. Ол санда банкда ишлегенле телефон бла картаны тарихлерин, парольларын,  CVV/CVC  шартланы сурамайдыла.  Аны себепли сизге сёлешип, банк картагъызны тонаргъа умут этедиле,  ахчаны башха – къоркъуусуз -  номерге ётдюрюгюз терк окъуна, деселе, ушакъны тохтатып къояргъа керекди.      Картагъыз бла кемчиликле, чырмаула бардыла деселе, ушакъны тохтатып, кредит организацияны кесине сёлеширге, андан игиси уа барып, ишни болумун ангылатыргъа  тийишлиди.

 Хыйлачыла жууукъ адамынг бир къыйынлыкъгъа тюшгенди, аны къутхарыр ючюн ахча керекди, деп алдагъан кезиуле да тохтамагъандыла. Сизге аллай аман хапар бла сёлешген эселе, ахчаны танымагъан-билмеген адамлагъа ашыгъып ийип къоймагъыз. Андан эсе жууукъ адамгъа сёлешигиз, аны халин, къайдагъысын сурагъыз. 

Хурметли окъуучуларыбызны сакъ болургъа чакъырама,  кесигизни, банк картагъызны юслеринден шартланы адамгъа да билдирмегиз.  Интернетде сатыу-алыу этген кезиуде товарны багъасын толусунлай тёлемегиз.  Ахчасыз, товарсыз да къалыргъа боллукъсуз.

 

 

Тикаланы Фатима жазып алгъанды.
Поделиться: