Республиканы бусагъатдагъы болуму – халкъла салгъан уллу къыйынны эсебиди

Къабарты-Малкъаргъа 100 - жыл

Ахыр эки жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыу къыстау барады. Хар муниципал биригиуде халкъ чыгъармачылыкъны фестивальлары, жырланы бла суратланы конкурслары, кёрмючле, байрам ингирле, кинофестивальла, чаришле эм башха мероприятияла къураладыла.

Бу ишге аталып, республиканы Жамауат палатасында «Къабарты-Малкъар: жашнауну жолунда 100 жыл» деген темагъа «тёгерек стол» болгъанды. Анга палатаны эм Жаш тёлю палатаны келечилери, адамланы эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, регионну Башчысыны Администрациясыны ич политика жаны бла управлениясыны башчысы Хасанланы Аслан, волонтёрла, муниципал районланы бла шахар округланы администрацияларыны жаш тёлю политика жаны бла специалистлери къатышхандыла.

Жыйылыуну палатаны жер-жерли самоуправление, муниципал къуралыуланы жамауат палаталары эм толтуруучу власть органлада жамауат советле бла байламлыкъла жюрютюу аны бла комиссияны башчысы Доти Бажев бардыргъанды. «Быйылгъы жыл республикабызгъа энчиди. 2022 жылда уллу байрам айырмалыды, сентябрьде республикабыз Россей Федарцияны къауумунда къуралгъанлы бир ёмюр болады», - дегенди ол. Доти Бажев палатаны башчысы Хазратали Бердовну алгъышлауун да окъугъанды. «Белгиленнген байрамны магъанасы республикада жашагъан миллетлени барысына да чексиз уллуду. 100-жыллыкъ юбилейге социал инфраструктураны игилендириуню тынгылы программасы бла жууукълашабыз: бир кереге он школну къурулушу барады, Бахсанда эм элледе суу быргъыла, Шимал Кавказ эм уллу поликлиника ишленедиле, жууукъ заманда хайырланыугъа  Онкология диспансер бла Чыгъармачылыкъ жаш тёлюню двореци берилликдиле, жолла, маданият юйле тапландырыладыла», - деп айтылады анда.

Тарых илмуланы доктору Артур Кажаров республикабызны айныу жолуну, ол къуралып башлагъанда чурумланы юслеринден билдиргенди. Зумакъулланы Борис республикагъа башха-башха заманлада башчылыкъ этген адамланы юслеринден айтханды. РАН-ны республикада илму арасыны социал-экономика болумланы эм системаланы интеллектуал жаны бла тинтиу бёлюмюню заведующийи Рубен Ошроев миллетле аралы байламлыкъла жаны бла доклад этгенди.

Палатаны башчысны орунбасарлары Людмила Федченко бла Атталаны Жамал, башха-башха кезиуледе чыкъгъан чурумланы, алагъа къарамай, республика тарых жолун жетишимли ётгенин айта, аны бусагъатдагъы кёрюмдюсю мында жашагъан халкъла салгъан уллу къыйынны эсеби болгъанын белгилегендиле. Кеслерини оюмларын районланы жаш тёлюсюню келечилери да билдиргендиле.

Ахырында жыйылгъанла быллай тюбешиулени тёрели халда бардырыргъа келишгендиле, деп билдиредиле Жамауат палатаны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: