Кёк отлукъ бла жалчытыучула кесибизде чыгъарылгъан оборудованияны сайлайдыла

Тыш къыралладан келтирилген продукцияны кесибизде чыгъарылгъан тюрлюлерине алышындырыу иш тири бардырылып башланнганлы экинчи ай озгъанды. Алай «Газпром газораспределение Нальчик» компания бу жаны бла мадар этип тебирегенли уа талай жыл окъуна болады. Газ быргъыланы, башха затланы да ол Россейде предприятияладан сатып алады, дегендиле КъМР-ни промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосунда.

«Россейде чыгъарылгъан быллай продукцияны багъасына сёз айтырча тюйюлдю. Аны качествосу бек аламатды, кеси да белгиленнген стандартлагъа жик жиги бла келишеди, ГАЗСЕРТ системада сертификациясы барды. Оборудование эм материалланы сатып алыуда бир тюрлю чурум жокъду, ала бизге заманында келедиле», - дегендиле компанияда.

Къабарты-Малкъарда иели юйлени газ бла жалчытыу программаны чеклеринде шёндю «Техстрой» эм «Группаполипластик» компанияланы полиэтиленден этилген быргъыларын хайырланадыла. Аланы бир игиси – темир быргъыланыча тот басмайды, кеслери да эм азындан элли жыл тап халда турадыла.

Специалистле газны жибериу эм аны бла жалчытыу системаланы хайырланыуда да россейли технологиялагъа таянадыла. Сёз мында кранланы, бегитиучю арматураланы, басымны тюзетген аппаратураны, къоруулаучу станцияланы эм башха затланы юслеринден барады.

Компанияны ишчилерини юс кийимлери да бизни къыралда этилгендиле. Специалистле аланы жаратадыла, хар нелери да тапды, дейдиле. Быллай продукцияны чыгъарыучу предприятияла аланы сууукъдан, иссиликден, жауундан, ток ургъандан эм башха затладан къоруулагъан тюрлюлерин этедиле.

Юйню ичинде орнатылыучу газ оборудованияны аслам тюрлюлерин кесибизде компанияла жарашдырадыла. «Дарина», «Терра», «Flama» газ печьле, кёк отлукъну эсеплеучю «Техномер» приборла, хауада газ болгъанын билдирген приборла – аланы тизмеси уллуду, качестволары да игиди, деп ышандырадыла компанияда.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: