Нальчикде общежитиялада жашагъанланы кёчюрюу программа башланады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, асламлы информация органланы келечилерини сорууларына жууапла бере, былай айтханды:  «Быйылгъы жылда республиканы общежитияларында жашагъанланы кёчюрюу программа башланырыкъды». Аны юсюнден республиканы оноучусуну пресс-службасындан билдиргендиле.

 «Оюла тургъан юйледен адамланы кёчюрюу бла байламлы регион программагъа кёре, ол 2025 жылгъа жери тергелипди, биз Нальчикде болгъан 32 общежитиядан он бирин сагъынылгъан программагъа къошханбыз, шёндю ол жумушлагъа деп бёлюнюрюк ырысхыланы сакълап турабыз.

 Муниципал  программагъа тийишлиликде, 2023 жылгъа дери Крылова, Ингушская эм Калининградская орамлада  юч общежитияда жашагъанланы  башха жерлеге кёчюрлюкбюз.  Эки программаны жашауда бардырыу бла байламлы фатарла ишленирикдиле эм адамла  алада жашау этерикдиле.   Ол жумушну тамамлау мени бек баш борчларымдан бирине саналады, инсанла тап болумлары болгъан юйледе жашаргъа керекдиле.  Къыралыбызны президенти этген оноугъа кёре, ол программа тохтарыкъ тюйюлдю.  Биз аны тамамларыкъбыз, Нальчикни эм республиканы башха жерлеринде  общежитиялада жашагъанланы болумларын игилендиргенлей турлукъбуз», дегенди Казбек Коков журналистлеге интервью бере.  Нальчикни администрациясындан билдиргенлерине кёре, общежитиялада жашагъан 1708 адамны жангы юйлеге кёчюрлюкдюле. Башда сагъынылгъан программагъа кёре «Жерлени айнытыу фондну» ызы бла эм  федерал ырысхыла да къошулуп,  сагъынылгъан жумушланы тамамларгъа 1,8 миллиард сом бёлюнюрюкдю.

 Эсигизге салайыкъ, 2019-2023 жыллада Къабарты-Малкъарда адамланы оюла тургъан юйледен кёчюрюу программа болжалдан алгъа толтурулгъан эди. Битеу да онжети минг квадрат метрден аслам  болгъан алтмыш эки авариялы юйден адамла кёчюрюлгендиле.  Ол программа кезиу-кезиу тамамланнганды, 1032 адам  Зольск, Терк, Май эм Прохладна районда юйле бла жалчытылыннгандыла. Оюла тургъан юйлеге саналгъан жашау фондну къысхартыргъа деп жангы программа хазырланнганды, ары 2017 жылда биринчи январьдан тебиреп 2020 жылны 30 декабрьге эсепге тюшген юйле киредиле. Битеу республикада 2025 жылгъа дери федерал программагъа кёре 15 минг квадрат метри болгъан 19  кёп фатарлы юйледен 1861 адам  кёчюрюллюкдю.

 

Бизни корр.
Поделиться: