Къысха чамла

                               Канададан саугъа

Укайланы Асей, белгили саудюгерчи, сатыу-алыу иш бла Канадагъа барып, анда иги кесек заманны туруп къайтханды. Ол узакъ къыралдан къуру къолу бла келмегенди – анасын, жашын, къызын да ары дери къарап кёрмеген саугъала бла къууандыргъанды.

-Санга уа,-дегенди Асей  юй бийчеси Салиматха, - бу аламат жаулукъну келтиргенме. Торонтону базарында кёзюм бек алгъа мынга илиннгенди. Мындан иги саугъа табарыкъ тюйюлме бийчеме. Эшиу бла кюрешеди да, кёрюр, бу ариу оюулагъа юйренир деп, бешжюз канадачы доллар берип алгъанма.

Сора бир кесек тынгылап: «Мен ангылагъандан, усталыкъгъа жетгенде, канадачы тиширыула сизни озгъан окъуна эте болурла. Къарачы, жаным, чий чилле кибик, бу иничхе халы бла нечик ариу накъышла салыннгандыла жаулукъну къыйырларына»,-деп къошду.

Алай айтып, Асей саугъасын юй бийчесини инбашына атды. Салимат, жаулукъну къолуна алды да, кёзлерин сюзюлтюп, аз-маз ышара:

-Мен муну таныйма,-деди.

-Ы-ы?

-Къыйырчыгъында алтын халы бла жазылгъан гитче харфчыкълагъа къарачы.

–«У.С.» - Укайланы Салимат. Ол-ло-х! Да мен сора сен эшген жаулукънуму алып келгенме жер этегинден, дуния бла бир доллар берип? – деп сейирсинип сорду Асей.

-Хау, - деди Салимат, кюллюгюн кючден тыя.

 - Аман сыртлады ол канадачы къысыкъкёз мени. Мында аны он тюменнге аллыкъ эдим,- деди Асей, сора харх этип кюлдю. Башхала да анга къошулдула.

                                           Тюрленмеген Халий

Алыкъа къыркъ жыл да болмагъанды Халийге. Сабий ёсдюрюп къыйналмагъанды, алай тозурагъанына, тизгинсизлигине къарасанг а, жетмишжыллыкъ ынна сунарса. Юсюндеги эски къолан халатдан чыкъмайды биз таныгъанлы, аягъындагъы табансыз чарыкъланы шыртлап айланнганлы уа къаллай бир бола болур? Аны бир Аллахдан сора киши билмейди.

Жашау бир жеринде турмайды, тюрлене-тюрлене барады, иги жанына, аман жанына да. Тюрленмеген жангыз да Халийди. Ариу кийиннгенни, жарыкъны, къоланны да сёгеди, хыликкя этеди. Аны ючюн баш иеси Дауутдан, жууукъ-ахлудан тырман эшитир ючюн да къалмайды. «Сен алыкъа жаш адамса, ариу сыфатынгы, чырайынгы бузуп турмай, заманнга кёре кийин, жыйрыкъларынг, костюмларынг кёпдюле, аланы жюрют,  ёмюрюнге боллукъдула»,- деген сёзлени эшитмеген кюню болмайды.

Алай къулакъ салмайды Халий керти адамларыны айтханларына. «Хау, барды киер затым, Аллахны ахшылыгъындан. Ырысхыдан бир заманда къуру болмагъанма. Аяусуз этсем, ол боллукъ тюйюл эди, аны билип къоюгъуз. Ол себепден турсунла жангылай. Ол омакъланып, жылтырап айланнганланы жыйрыкълары мени халатымча тюгенселе, кезиу манга да жетер»,- деп, аланы айтханларына къулакъ салмайды.

Бюгюн аны туугъан кюнюдю да, Дауут жууукъ-ахлуну, тийре-къоншуну да жыйды. Жараулу столла къурап сыйлады. Къонакъла, бир бирден алып, чам хапарла айтып кюлдюле, ойнадыла. Ахырында Дауут, жашладан нёгер алып, тышына чыкъды, сора бир уллу кюзгюню келтирип, къабыргъагъа сюеди. Халий, бу ауур затны не этериксе дегенча, эрини бетине соруулу къарады.

-Бу кюзгюню сени туугъан кюнюнге саугъагъа алгъанма…

-Саугъала алып артыкъ къыйналмаучу эдинг да,-деди Халий, баш иесини ауузуна чабып.

-Бу санга биз айталмагъанны айтыр, ангылаталмагъанны ангылатыр эсе уа –, деди Дауут, бийчесини кёлкъалдысын эшитмегенча этип.

                             Жална

Уллу заводну директору иш излей айланнган жаш инженер бла ушакъ эте келди да:

  -Бери ишге алсакъ, жалнанг къаллай бир болса сюерик эдинг? – деп сорду.

Тамата алай сорду эсе, кёбюрек тилейим деп ойлады да жаш инженер, иги къууумлу болуп:

-Жалнам сиз алгъандан бир кесек кемирекчик болгъанлыкъгъа къайгъырлыкъ тюйюлме. Анга ай сайын берилиучю саугъаны, башха кёллендириучю тёлеулени къошсагъыз, ары-бери терк жете турурча шофёру бла энчи автомобиль берсегиз да, бек ыразы этерик эдигиз,-деди.

  -Э-э, да сенде уа бар кёреме! Сен айтханча, чомартлыкъ этсем, мишегеним эртте таркъайыр эди, ахшы жаш. Бу жумушакъ шинтикде да кёпге олтурмаз эдим,- деди заводну директору.

                                                          

Текуланы Жамал.
Поделиться: