АПК-да баш магъаналы проблемаланы сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Аграр илмуда эм магъаналы проблемала: ишде эмда тинтиуледе хайырланылгъан энчиликле» деген ат бла экинчи Битеуроссей илму-сынам конференция бардырылгъанды. Ол кеси да илмуну Ыйыгъыны чеклеринде ётгенди.

Форумну пленар кенгешин вузну юйретиу иш эмда социал жумушла жаны бла проректору Ауес Кумыков бардыргъанды. Жыйылыугъа аграрий алимле, министерстволаны бла ведомстволаны башчылары эмда специалистлери, преподавательле эмда студентле къатышхандыла.

Аны чеклеринде кёп тюрлю тема сюзюлгенди. Алимле энергияны эмда ресурсланы аягъан технологияланы эмда техника системаланы, АПК-ны инновациялагъа таянып айнытыуну, эл мюлк продукцияны производствосуну эмда жарашдырыуну, сатыу-алыуда, туризмде, жамауатха аш-азыкъ хазырлауда жангычылыкъланы, къырал сферада эмда бизнесде оноу этиуде энчиликлени юслеринден сёлешгендиле. Дагъыда зооветеринария эмда гуманитар илмуланы айнытыу жоллары бла байламлы кёз къарамларын туура этгендиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: