Чынтты сыйлы энергетик

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди. «Каббалкэнерго» предприятияны башчысы Муртаз Каров бу саугъаны эмда анга шагъатлыкъ этген къагъытны энергетикни къолуна тутдургъанды, деп билдиргендиле биригиуню пресс-службасындан.

Бу айны биринчисинде Мухтар Ибрагимовичге 65 жыл толгъанды. Тергеп айтханда, жашаууну экиден бирин ол энергетикагъа бергенди.
Кёп тюрлю предприятиялада электрослесарь болуп ишлей кетгенинден сора, ол бай сынам алып, 1989 жылда «Каббалкэнергогъа» келгенди. Жашны Терс-Къолда бёлюмге мастер этип аладыла. Ол анда иги кесек заманны жарыкъ бетли уруннганды. Ызы бла 2006 жылда аны Быллымда бёлюмге кёчюредиле. Алай бла бюгюнлюкде да Дина улу башда сагъынылгъан элде ишлейди.
Коллегалары аны насийхатчы хунерлигине бийик багъа бередиле. Жаш тёлюге сёзю, билими, иши бла да болушлукъ этерге ол не заманда да хазырды, дейдиле. Усталыкъгъа сюйдюмлюгю жашына – Ибрагимге да кёчгенди. Ол да анда техник болуп ишлейди.
Жаш, атасы бла бирге ишден бош заманларында юйюр мюлклеринде къармашадыла. Алада жюзден артыкъ тууар мал, аллай бирге жууукъ къой, атла, жугъутурла да бардыла. Алай дагъыда Диналары бек сюйюп къанатлыланы жайыу бла кюрешедиле. Мюлклеринде аланы сейирлик тюрлюлери да бардыла: узбек кёгюрчюнле, Брама, Кохинхин, голландиялы, бурма, акъ кёкел, къытай чилле эмда кеслерине олсагъат эс бурдургъан акъ эм индиялы алтын тауукъла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: