Аманлыкъчыланы ауларына тюшмез ючюн, телефон бла сёлешгенлеге ишекли болургъа

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла. Ала банк сизни картагъыз бла ишеклик туудургъан операцияла этилгендиле деп, аны юсюнде жазылгъан данныйлени бла артында къоркъуусузлукъну кодун, сора ийген смс-леринде келген тарихлени айтырыгъызны тилейдиле. Сёлешген адам бу информацияны излегенлей, мычымай, телефонну салып къойсагъыз игиди. Инсан хакъсыз объявлениялада атын бла телефон номерин къойгъан эсе, хыйлачыла алыучуну атындан сёлеширге да боллукъдула. Ол затны багъасын тёлегенде банк картагъызны номерин бла артында кодну неда смс-де кодну айтырын тилей эсе, билигиз, аны мураты картагъызда болгъан ахчаны урларгъады.

Бирле уа, брокер неда дилер компанияданбыз деп, уллу файда келтирлик вклад ачаргъа чакъырадыла. Тюз да адам анга, ыразылыгъын берип, ахчаны белгиленнген счётха ийгенлей, аманлыкъчыла тас боладыла. Быллай кезиуледе Сбербанк клиентлерин, ахчаны бир тюрлю счётха кёчюрюрден алгъа, брокер компанияны Ара банкны сайтында табаргъа, аны лицензиясы болгъанын бла къалгъанын билирге кереклисин эсгертеди. Брокер неда дилер компанияланы счётлары юридический лицоча бериледиле, аманлыкъчылада уа ала энчи бир адамныкъы болуучудула.

Аманлыкъчыла социальный сетьлени да тири хайырланадыла. Ала анда онлайн-соруула бардырадыла, аланы ётгенлеге уа ахча саугъала берирге айтадыла. Алай, саугъаны алыр ючюн, инсан алагъа картасындан бираз ахча ётдюрюрге керек болады. Ол тёлеуню ийгенлей, ахчасыз, саугъасыз да къалады.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: