"Нюр" эшиклерин кенг ачханды

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды. 1989 жылда ишленнген мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну себеплиги бла РФ-ни "Элли жерлени комплексли айнытыу" деген  къырал программаны  жашауда бардыра,  тынгылы ремонт  этилгенди.

Къашхатау элни  администрациясыны башчысы  Къазийланы Мурат  айтханнга кёре, контрактда жазылгъаныча, бек уллу эмда кёп иш тамамланылгъанды. Сабий учреждениягъа ремонт этиу  кезиу а дайым да  район эмда эл башчыланы  эслеринде, контролунда  тургъанды.

Саулай алып айтханда, мекямны тышына, ичине да капитал ремонт этилгенди. Сабийле тургъан, ойнагъан, ашагъан, къол, бет жуугъан жерлеге да ремонт этилгенди, оборудование толусунлай жангыртылгъанды. Аладан сора да юйню башы алышындырылгъанды, тышы сюртюлгенди, арбазы тап халгъа келтирилгенди. Школгъа бармагъан сабийлеге садда этилген жумушла толусунлай  сурамлагъа келишедиле.

Поделиться: