Бир жерде – эки авария

Полициячыла «Прохладный-Бахсан-Элбрус» жолда болгъан аварияны сылтауларын тинтедиле. Толу болмагъан шартлагъа кёре, аны кезиуюнде эки адам ауушханды, ючеулен, ол санда сабий да, больницагъа жетдирилгендиле.

Быйыл 18 январьда 17 сагъат 40 минутда «Прохладный-Баксан-Элбрус» трассада Атажукино элни  тийресинде бири биринден 5-10 метр кенгликде эки авария болгъанды. Алайда «Лада-Веста» эм «ВАЗ-2110», эмда «Газель» бла «ВАЗ-2112» къагъышхандыла, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

«ВАЗ-2110»  машинаны водители бла биргесине келген адам ауур жарала алып, алайда ауушхандыла, энтта бир адам больницагъа жетдирилгенди. «Лада-Вестада» келген тиширыу бла сабий да жаралы болуп, саулукъ сакълау учреждениягъа элтилгендиле. Сабийни саулугъуна къоркъуу болмагъаны бла байламны, аны юйге ашыргъандыла.

Бу аварияда ачыгъанлагъа болуша тургъанлай, тюз да ол жерде энтта эки машина къагъышхандыла:  пассажир «Газель» бла «ВАЗ-2112». Алайда адам да ачымагъанды.  Газель маршрутда болмагъанын айтырчады.

Полициячыла аварияланы  сылтауларын тинтедиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: