Жолла мардалагъа келиширча

Огъары Жемталада элни администрациясыны башчысы Оракъланы Арсенни башламчылыгъы бла эки километр чакълы бирде орамланы тапландырырча мадар этилгенди.  Ол санда балчыкъ болмазча  зыгъыр къуюп тюзетгендиле, юч километрде уа   суу сугъарыргъа хайырланылгъан  арыкъланы тазалагъандыла эм  хар арбаз сайын   машинала ётерча асбестден быргъыла  салыннгандыла.  Таза суу  ызланы терк-терк бузула тургъан жерлерине да къаралгъанды.   Аны бла бирге чыпынлада  жюзге жууукъ  чыракъны жангыларына   алышхандыла. 

Жарсыугъа, элни  жол фондуна  берилген ахча жумушланы толусунлай  тамамларгъа жетмегени ючюн, депутатла эм элчиледа болушуп алай бардырылгъандыла.    
Бусагъатда элни администрациясы  сабий садха, Маданият юйге  тынгылы ремонт этерча эм таза суу бла жалчытыу сылтаусуз болурча  проект-сметаны хазырлай турады.
- Эл бла байламлы уллу эм гитче  жумушла да  кёпдюле, аланы арасында бек къыйынлары да барды.  Болсада келир заманда  къолубуздан келгенча аланы тамамлай барыргъа таукелбиз,- дейди Оракъланы Арсен.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: