Машинаны жюрютюрге эркинликсиз къалмаз ючюн

2022 жылда машинаны жюрютюрге эркинлик къаллай бузукълукъла ючюн эм ненча заманнга сыйырылыргъа боллукъду?

Тюрлендирирге  белгиленмейди

Инсанны машинаны жюрютюрге эркинлигин сыйырыу жаны бла низам Россейни административ бузукълукъланы кодексини 12-чи статьясында белгиленипди. Анга тюзетиуле кийирилликдиле, жангы кодекс хазырланыллыкъды, правону сыйырыргъа эркин этилген  болжал 2 жылдан 3 жылгъа дери кёбейтилликди, деген хапарла кёп заманны жюрюйдюле. Болсада быйыл аны тюрлендирирге  белгиленмейди. Ол жаны бла законопроект Къырал Думаны къараууна алыкъа берилмегени да анга шагъатлыкъ этеди.

Къаллай бузукълукъла ючюн?

Алай бла инсанны машинаны жюрютюрге эркинлиги бек аз 1 айгъа, бек кёп а 2 жылгъа сыйырылыргъа боллукъду. Болжалла тюрленмегендиле.

Къырал эсепде болмагъан машинаны жюрютген  эмда бу бузукълукъну къайтаргъан водитель удостоверениясы 1 айдан 3 айгъа дери сыйырыллыгъын билирге керекди.

Темир жолдан ётгенде жорукъланы бузгъан, энчи службаланы машиналарына жол бермеген водитель 3-6 айгъа жаяу  къалырына  къоркъуу барды. Жолда эркин этилген мардадан 60 километрге терк баргъан кезиуде, светофорну къызыл белгисине ётгенде (къайтарып), эркин этилмеген жерде аллында баргъан машинаны озгъанда  4-6 айны правосуз къаллыгъын унутмасын. Мадрадан 80 километрге терк баргъан а жылны жарымын жаяу неда пассажир транспортда жюрюрюкдю. Машинасына жалгъан къырал номерле, аны ал жанына къызыл чыракъла салдыргъан водительни удостоверениясы жыл жарымдан бир жылгъа дери сыйырылады.

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этип, адамны саулугъуна женгил заран салгъан, авария этген жерден къачып къутулгъан а 12-18 айны жаяу жюрюучюлени тизмесине къошуллугъун ангыларгъа керекди. 

Эсирип, жолгъа чыкъгъан, кеф адамгъа машинасын жюрютюрге ышаннган, авария этип, адамны саулугъуна орталыкъ заран салгъан, авариядан сора спирти болгъан затланы ичген, медицина тинтиуледен ётерге унамагъан водительни удостоверениясы 1,5-2 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Сакъатланы жууапха тартыуда жумушакълыкъ этиледи. Аланы машинаны жюрютюрге эркинликлери жолда жюрюуню жорукъларына уллу бузукълукъла этселе сыйырыладыла, сёзге, эсирип жолгъа чыкъгъан дегенча кезиуледе.

Водительни жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этгени автоматизацияланнган системаны болушлугъу бла ачыкъланса, удостоверение сыйырылмагъанын эсгертирге тийишлиди. Бу кезиуде водитель  административ жууапха тартылады.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: