Атлары айтылгъынчы, белгили жазыучула кеслерин къайда сынагъандыла?

Бирле биле да болмазла, алай кёп жазыучула, фахмулукълары ачылып, атлары сау дуниягъа белгили болгъунчу, кеслерин башха ишледе да сынап кёргендиле.

Сёз ючюн, Иосиф Бродский оналты жылы толгъанда фрезеровщикни болушлукъчусу болуп уруннганды. Аны оноуу юйдегилерине билеклик этерге сюйгенинден чыгъа эди. Ызы бла проводник болургъа итинеди, алай тийишли окъуугъа киралмай къалады. Андан сора жаш медицинагъа урулуп, моргда прозекторну болушлукъчусу болады. Бош заманын а китапла окъуп оздурургъа сюйгенди. Тиллени билирге итинип, кеси да жазаргъа кюрешгенди. Алай бла 21 жылына аты айтылгъан назмучу болады.

Михаил Шолохов онбеш жыллыгъындан башлап, ревкомда делопроизводитель болуп ишлеп тебирейди. Ызы бла, налог школну тауусуп, аш-азыкълагъа къарагъан инспекторну къуллугъуна орналады. Андан сора Москвагъа кёчюп, хуна къалаучу болуп да ишлегенди. Эркин заманы чыкъса уа, кесин литературада сынаргъа кюрешгенди.

Марк Твен тенгизге тартыннганды, лоцман болургъа сюйгенди. Граждан уруш башланнгынчы дери ол къуллукъда окъуна ишлегенди. Ызы бла шахтёр болуп, жер тюбюнден кюмюш магъадан чыгъарыуда къармашханды. Анда да кёпге кечинмегенди. Газетде вакансия тапхандан сора, ары орналып, жазып башлагъанды.

Французлу литератор Ромен Роллан кесин музыканы тарыхчысы болуп кёре эди. Бютюнда ол андан иги билими болгъанды. Профессор чыннга жетип, Сорбоннада ишлегенди, ол тематикадан кёп академиялы ишле жазгъанды. Алай отузжыллыгъына уа жашау жолу публицистика бла байламлы болгъанына тюшюнюп, аз-аздан жазып башлагъанды.

Орта школну тауусханындан сора Шарлотта Бронте анда, педагог болуп, ишге орналгъанды. Окъуу учреждение Мирфилдден Дьюсбери Ледникге кёчгени бла ол андан кетеди. Башха-башха кезиуледе британ тилден юйретиучю, гувернантка болуп ишлегенди, эгечлери бла бирге окъуу учреждение ачаргъа да кюрешгенди. Бир талай замандан а жазыу ишге тартылып, жюрек ырахатлыкъны анда тапханды.

Александр Беляевни сабийлигинден окъуна кёп сейирлери болгъанды. Ол музыкагъа тартылгъанды, киши да кёргюзтмей, рояльда бла скрипкада согъаргъа юйреннгенди. Актёр искусствогъа да берилгенди. Бир кере ара шахардан Смоленскге келген театрны ауруп къалгъан актёруну орунуна сахнагъа ол чыкъгъанды. Алай ары ишге чакъыргъанларына уа угъай дегенди.

Атасыны айтханына къулакъ салып, килиса семинарияны тауусханды, ызы бла адвокат усталыкъны алгъанды. Ярославльде Демидов атлы лицейде окъугъан кезиуюнде репетитор, циркде сахна декоратор эм скрипач болуп да ишлеп тургъанды.

Адвокатны диплому къоллу болгъанлай а, къолайлы жашау этип башлайды. Алай дагъыда литература, театр, саулай да чыгъармачылыкъ иш аны кесине бек тарта эдиле. Аны бла 914 жылда ол адабиятны сайлайды.

Бернард Шоу онбешжыллыгъында клерк болуп ишлегенди, ызы бла уа жеринден тепдирилмеген мюлкню сатыучу агент да. Алай аны артыкъ жаратмагъанды. Лондоннга кёчгенинден сора кесин театрлы критик усталыкъда сынап башлайды. Ызы бла уа литература чыгъармачылыкъгъа бериледи.

Александр Солженицын Ростовда институтну физика-математика факультетин тауусхан эди. Окъугъан кезиуюнде Сталинни стипендиясына тийишли болгъанды. 1938 жылда театрал билим бериу учреждениягъа орналырча конкурсха къатышады, алай аны ёталмай къалады. Бир талай замандан а ара шахарда философия, литература эм тарых университетде литература факультетге заочно окъургъа киреди. Урушну кезиуюнде педагог болуп ишлегенди. Тутулуп жиберилгенден сора да, ол усталыкъгъа къайтхан эди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: