Ачылгъанлы кёп болмайды, алай жетишимлери аз тюйюлдюле

Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейде «Энчи сабий» ресурс ара ачылгъанлы онбеш жыл толгъанын белгилегендиле. Эсге сала айтсакъ, ол инклюзив амал бла окъутурча сынау халда ишлеп башлагъан эди, бюгюнлюкде уа ишин жетишимли бардыргъан учрежденияды.  

Ол къууанчлы кюн бла алгъышларгъа Элбрус муниципал районну администрациясыны башчысыны орунбасары Арслан Улимбашев, жер-жерли самоуправленияны таматасы Тохаланы Хыйса, Тырныаууз шахарны администрациясыны башчысыны борчун толтургъан Чималаны Тахир, «Жамауат дипломатия» организацияны, Саратов областьни билим бериу министерствосуну жамауат советини таматасы Елена Дробышева, Элбрус районну билим бериу управлениясыны таматасы Атаккуланы Нюржан, ата-анала, мектеплени директорлары эм башхала да келгендиле.

Байрам жыйылыуну чеклеринде сабийлени чыгъармачылыкъ ишлерини «Мен эм мени дуниям» деген кёрмючю болгъанды. Аны бла бирге «Инклюзив билим бериу: муратла-модель-болум» методика китапланы презентациясы эм «Ачыкъ ушакъ: биз эм бизни сабийлерибиз» деген тюбешиу да ётгендиле.  

- Инклюзив амал бла окъутуу бюгюнлюкде билим бериуню къыйматлы бёлюмлеринден бирине саналады. Жарыкъландырыу жаны бла уллу кошумчулукъ этеди. «Энчи сабий» ресурс ара РФ-ни Билим бериу министерствосуну ыспасына эм грантына тийишли болгъан саулай Шимал Кавказда биринчи проектди, - деп билдиргенди Арслан Улимбашев.

Араны байрам кюню бла видеосвязь бла алгъышлагъанла да аз тюйюл эдиле. Ол санда Москваны билим бериу департаментини Жамауат эм оноу этиу советини таматасы Андрей Алферов, «Сабийликни университети» организацияны директору Ирина Быкодарова, Саратов областьны билим бериу министерствосунда психологланы бла педагогланы гильдияларыны башчысы Сергей Саратовский эм башхала.  

Ахырында «Энчи сабий» ресурс араны педагогларын Къабарты-Малкъарны Правительствосуну, Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери бла министерствосуну Сыйлы грамоталары эм Элбрус муниципал районну ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалау болгъанды.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: