Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси бардыргъан приёмгъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бардыргъан приёмгъа къатышханды. Ол кюн тарыгъыуу бла Зольск районну Сармаково элинде жашагъан биреулен келгенди. Ол Сармаково-Совхозное-Зольское жол осал халда болгъанын  айтханды.

Казбек Коков  Юрий Чайкагъа билдиргенича, жолну ол кесегине ремонт этиу 2022 жылны программасына киргенди:  55 миллион сомгъа келишим да этилгенди. Жангыртыу ишле «Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет проектге кёре бардырыллыкъдыла. Аланы келир жыл мартда башлап, 1 августха дери бошаргъа белгиленеди. Ремонт бла байламлы жумушлагъа асфальт салыу, жаяу жолчукъланы бла автобусла тохтаучу майданчыкъланы тап халгъа келтириу эмда белгиле орнатыу да киредиле.

Андан сора да, Совхозное бла Сармаково эллени араларында жолну 9 километринден асламына зыгъыр къуюлгъанды. Ары асфальт салынырыкъды.

Алгъын а районда  Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское регион автомобиль жолну 11,5 километрине ремонт этилгенди Аны хайырындан Сармаково элден «Кавказ» федерал жолгъа дери бир тюрлю тыйгъыч болмай жюрюрге онг чыкъгъанды.

Поделиться: