Ахшы тёрелени да унутмай, жангычылыкъладан да артха турмай

Тырныауузда 3-чю номерли орта школ ачылгъанлы быйыл 55 жыл толгъанды. Ол магъаданчыланы шахарында бек уллу мектепге саналгъанды. Аны директору Хутуйланы Любовь кеси да ма мында окъугъанды. Ол айтханнга кёре, 80-чи жыллада беш башланнган, тогъуз да орта билим берген классла болгъандыла. Аланы хар биринде къыркъдан аслам  окъуучу бар эди. 1987 жылда уа парталагъа бир заманда да болмагъанча кёп адам олтургъанды -1806. Айхайда, устазланы саны да аллай бир уллу эди - эки жюзден аслам.

Жарым  ёмюрден артыкъ заманны ичинде мындан беш мингден аслам сабий окъуп чыкъгъанды. Аладан 174-сю  «Окъууда энчи жетишимлери ючюн» майдаллагъа тийишли болгъандыла. Кёплери даражалы вузланы бошап, тюрлю-тюрлю бёлюмледе атларын айтдыргъандыла. Аланы араларында профессорла, илмуланы кандидатлары, тогъуз регион министр окъуна бардыла. Арт жыллада мектепни орта эсеп бла жыйырма адам бошап чыгъады.  Аланы асламысы бийик билим берген окъуу юйлеге киредиле. 

3-чю номерли школ замандан артха къалмазгъа кюрешеди, окъутууну бла юйретиуню жангы амалларын сингдиреди. Аладан бирлери – сабийлеге, ол санда саулукълары жаны бла чекленнген онглары болгъанлагъа да, башланнган билим бериуню федерал къырал стандартын кийириудю, «Инновациялы школ» окъутуу амалны сынап кёрюудю. «Россейли школчуланы къымылдаулары» жамауат-къырал сабий-жаш тёлю организацияны айнытыугъа да мектеп тири къатышады. 

Арт жыллада билим бериуню жангыча къурау жаны бла да уллу иш бардырылгъанды: окъуу кабинетле тийишли оборудование бла жалчытылгъандыла, билим бериуню бла юйретиуню игилендирген шёндюгю программала сингдириледиле.

Бюгюнлюкде устазланы 80 проценти бийик квалификациялыдыла. Кёплери «Россей Федерацияны битеулю билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу», «РФ-ни жарыкъландырыууну отличниги», «КъМР-ни сыйлы устазы» деген махтаулу атлагъа тийишли болгъандыла. «Жылны устазы» деген район эмда битеуроссей конкурслада да жетишимли болгъанла бардыла.   

- Тюрлю-тюрлю  жыллада Улбашланы Фатимат, Бапыналаны Залина, Наталья Байкулова, Борчаланы Людмила, Курданланы Ирина, Этезланы Фатимат, Хапаланы Залина конкурслада хорлагъандыла эмда алчы жерлеге чыкъгъандыла. Ёзденланы Зейжан бла Беккиланы Мёлег а «Билим бериу» миллет проектге кёре бардырылгъан «Бек иги устаз» деген конкурсда хорлап,  ахча саугъала алгъандыла.

Шёндю школда абадан къауумдан бла жаш тёлюден бирикген коллектив къуралыпды. 15 устаз бу мектепни бошап чыкъгъанладыла. Ала, таматаланы ахшы тёрелерин андан ары бардыра, жетишимли ишлейдиле. 

Быйыл мектепде 576 сабий окъуйду, аладан 64-сю биринчи классха келгенледиле. 200-ден аслам жашчыкъ бла къызчыгъ а школну сабий садына жюрюйдюле. Тырныауузда 3-чю номерли школну тарыхы андан ары барады. 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: