Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Алай бла, быллай пенсиягъа чыгъар ючюн, «Госуслуги» порталгъа кирип, электрон халда заявление берирге керекди.

Излемлени юсюнден айтханда, эм биринчиден, инсанны жыл саны жетерге керекди. Андан сора аны ишчи стажы эм азындан онбеш жыл болургъа, энчи пенсия коэффициентини ёлчеми уа 30-дан аз болмазгъа тийишлиди.

Заявленияны жарашдыргъанда хар нени да система кеси тинтеди. Ызы бла, инсандан ыразылыкъ алгъандан сора, Пенсия фондха жибереди. Анда уа анга энчи бир номер берип, эсепге аладыла.

Страховой пенсия заявление берилген кюнден тёленип башлайды. Кеси да 2013 жылда 28 декабрьде къабыл этилген «Страховой пенсияланы юсюнден» 400-ФЗ номерли Федерал закон бла белгиленнген башха сылтаула чыкъмасала алай.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: