Фейсбукда уа не айтылады бу аурууну юсюнден?

Биз социал сетьлени дуниясында жашайбыз. Бир затыбыз къыйнагъанлай, фейсбукда жазып, адамланы айтханларына тынгылайбыз. Ол сейир тюйюлмюдю? Врачха барыр орунуна…Болсада, бир – бирде халкъ медицина да болушады. Биз аллай халкъ рецептлени бир къауумун жыйышдыргъанбыз. Сёзсюз, не аурууну да жаланда врачла багъадыла. Алай алагъа жетгинчи бир – бирде халкъ амалланы да сынаргъа болады.

                                         Лимонну  кючю

-Мени кесиме лимон санларымы къурушуудан къутулургъа болушханды, ол себепден а аны бла багъыугъа сизни да юйретирге сюеме. Къурушуула къалайларыгъызда (бутларыгъызда, билеклеригизде, боюнларыгъызда) чыкъгъанларына да къарамай, къыйнагъан жерлеригизге лимонну сууун неда бир туурамчыгъын алып, сюртюгюз, ачытыу терк окъуна кетерикди. Ийнанмаймысыз? Кесигизде сынап кёрюгюз.

Лимон гипертониклеге къулакъларында тауушладан, баш аурууларындан къутулургъа болушады: лимонну сууун башыгъызны, къулакъларыгъызны тёгереклерине, жукъу къан тамырыгъызгъа сюртюгюз - ачытыу алай терк кетип къалмайды, бир кесек сакъларгъа керекди.                                                                                          

                                     Каланхоэ терк болушады

-Ларингит ауруудан багъыуну амалын юйретирге сюеме. Мени баш иеми ауазы терк-терк тас болуп къалыучу эди, бизге быллай дарман болушханды. Каланхоэ дарман хансны ууакъ туурап, андан 4 чай къашыкъ бла бирин, прополисни 10-процентлик дарман сууун 2 чай къашыкъ бла бирин (бу дарманла экиси да аптекалада сатыладыла), исси суугъа салынып эритилген балдан 4 уллу къашыкъны бирге къошуп, иги къатышдырыгъыз, салкъын жерде тутугъуз, эрттенликде бла ингирде чай къашыкъны жарымы тенгли бирин ауузугъузгъа салып, жутуп иймей, эмип тауусугъуз.

Баш иеме болушханды, ауазы жерине къайтханды. Бу амал бирлеге болушса, бек къууанырыкъма.                                                                                  

                                   Зынтхы - багъыучу

-Менде быллай ауруула бар эдиле - ёнгечимде кёпчюген жерим (грыжа), бек  кючлю сохураным. Гастроэнтеролог манга быллай амалны юйретген эди: зынтхыдан (мирзеуюн) уллу къашыкъ бла ючюсюн алып, къайнагъан жылы суудан 1 стаканнга къуюп, жибитип, кечени узуну тутуп, эрттенликде къатышдырып, сюзюп, сууун ач къарангылай ичерге, кагын, бир кесек сют неда сют баш къошуп ашаргъа керекди. Алай 2 ыйыкъны этип туругъуз, андан сора уа, 2 ыйыкъны солугъуз да, курсну жангыдан бардырыгъыз.

Сохуран аурууум кетгенди. Семиз этден башха хар затны да ашайма.                                                                                                     

                                     Сохурандан хобуста къутхаргъанды

- Сохуран мени 20 жылдан артыкъ заманны къыйнагъанды, андан къутулур ючюн, кёп тюрлю багъыу амалланы хайырланыргъа кюрешгенме. Кюнлени биринде уа быллай затны сезгенме - акъ хобустаны чапырагъындан бир кесегин ашагъанымда, сохуран аурууум шошайыракъ болгъан эди. Энди уа кюн сайын жукъларгъа жатардан 5-10 минут алгъа хобустаны чапырагъын толусунлай акъырын-акъырын ашап бошайма.

Сохуранымдан къутулгъанымдан тышында да, жукъум кючленнгенди, къарынымы кёбюую тохтагъанды, кёргеним эм эшитгеним игиленнгендиле. Сизге да аллай ахшылыкъланы тежейме. Саулукълу болугъуз!                                                                                                    

                                          Хайырлы балхам

-Иммунитетигиз къарыусуз болгъан эсе, чархыгъызны тюрлю-тюрлю жерлеринде чачырауукъла чыгъарыкъдыла, ирин этген кезиуле да боллукъдула. Аллай заманлада быллай балхамны жарашдырыгъыз: бирер къашыкъ унну, бал тузну (балны), хант тузну, спиртни (аракъыны) эм бир соханны, духовкада биширип, къабукъларындан тазалап, эзип, аланы барысын да бирге къошуп, иги къатышдырыгъыз да, ауругъан жерлеригизге салыгъыз.

Тёреде болуучусуча, бир суткадан сора ирин, кёпчюу да кетерикдиле, дагъыда бир кюн озгъандан сора уа, жарала иги боллукъдула. Бек иги жарагъан дарманды. Аны жарашдырыргъа мени анам юйретгенди.                                                                                    

                                  Сарысмах тютюнню тартыгъыз

-Башыгъызны жалкъытхан жётел ичигизни тышына чыгъаргъанча этип къыйнай эсе, сарымсахны къургъакъсыгъан башын, тютюннюча ичигиз. Бу битимни баш ёзегинден бир кесегин кесип алыгъыз, узун ийнени аны ортасы бла ётдюрюп, ичинде тешик этигиз, алай бла жарашдырылгъан быргъыны бир жанын къабындырыгъыз да, бирси жанын а, эринлеригиз бла тутуп, сигаретаныча, тартыгъыз. Кече узуну тохтамай жётел этген баш иеми мен алай бакъгъанма. Сарымсах сигаретаны ол ингирден-ингирге тартып тургъан эди, 3 кюн озгъандан сора уа, жётели арталлыда кетген эди.

Жётел кечегиде жукъларгъа къоймай эсе, исси суудан бир стаканнга 3 тамычы йодну къошуп ичсегиз, болушурукъду.                                                                                           

                               Бюйрекледе ташланы эритеди

-Юч литр хуппегиге (юйде сыгъылгъан бишлакъдан къалгъан болса игиди) жангы табылгъан 4 жумуртханы (энчи иели мюлкде тутулгъан тауукъла тапханла болсала, бютюнда иги) тышлары бла салыгъыз. Банканы башын марля бла жабыгъыз, юсюн а къара быстыр бла бастырыгъыз да, 10 кюнню шкафны ичинде турургъа къоюгъуз. Андан сора уа банканы башында къуралгъан мугутну кетеригиз, жумуртхаланы чыгъарып, алада ийне бла тешик этигиз, ичлериндегин табакъчыкъгъа саркъдырыгъыз, плёнкасын алып атыгъыз (жумуртхаланы тышлары эририкдиле). Ол табакъгъа 300 грамм балны къошугъуз да, иги къатышдырыгъыз эм банканы ичинде хуппегиге къуюгъуз, аны уа, холодильникге салып, бир сутканы турургъа къоюгъуз. Андан сора уа алай жарашдырылгъан дарманны жарым стаканын эрттенликде бла ингирликде ашарны аллында иче-иче туругъуз. Бир банканы саулай ичип бошагъандан сора, УЗИ-ге барып къаратханма, ташларым жокъ болгъандыла.                                          

Басмагъа Байсыланы Марзият хазырлагъанды.
Поделиться: