Казбек Коков Жаш тёлюню чыгъармачылыкъ мекямына къарагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Жаш тёлюню чыгъармачылыкъ мекямыны  къурулуш майданына къарагъанды, анда 2022-2024 жыллада ишлени бошаргъа федерал бюджетден эки миллиард сомдан аслам бёлюнюрюкдю.

«Жаш тёлю чыгъармачылыкъ къауумла айнырча эм алагъа Къабарты-Малкъарны эм бийик даражада кёргюзтюрча битеу онгланы къурарыкъбыз»,- дегенди КъМР-ни Башчысы объектни отоуларына къарап айланнганда.

Жарашдырылгъан проектге кёре, Чыгъармачылыкъ мекямда художестволу мастерскойла, кино эм архитектура студияла, коворкинг-зонала боллукъдула. Алада жаш тёлю кеси  проектлери бла ишлерикдиле, сейирлери болгъан затла бла шуёхлукъ да табарыкъдыла.  Мекямны ичинде шёндюгюлю оборудование орнатыллыкъды, ол кёрмючлени, жаш тёлю форумланы, фестивальланы, илму конференцияланы эм чыгъармачылыкъ мероприятияланы бардыргъан ара боллукъду.

Жаш тёлю мекямны мурдорунда шёндюгюлю искусствону бла компьютер технология амал бла ишлеген тарых-патриот музейле   боллукъдула.    

Ол мекямда андан сора да Б.Х. Темирканов атлы Къабарты-Малкъар къырал филармония орнатыллыкъды,  концертлерин бардыра турурча  анга деп энчи зал этилликди. Филармонияны залын архитектура акустикада хайырланнган шёндюгюлю технологияла  бла ишлерикдиле.

«2002 жылда башланнган узакъгъа созулгъан къурулушну, РФ-ни Президенти Владимир Путинни эм Россейни Правительствосуну болушлугъу бла бошаргъа онг чыкъгъанды.

Мекям Къабарты-Малкъарны эм сыйлы жерлеринден бирине саналырыкъды, ол жаш тёлюню кесине тартхан ара боллукъду эм Нальчик курортну да бютюн ариу  этерикди», - дегенди Казбек Коков объектни къурулушчула бла сюзгенде.

КъМР-ни Башчысы республиканы Къурулуш министерствосуна   мекямны проектине шёндюгю оноулагъа кёре, тюрлениуле кийирирге кереклисин айтханды. Аны фасады Нальчикни ол тийреледе ишленнген юйлени сыфатларына келиширча эм ол жерлени да тапландырыргъа кереклисин чергенди.

Бизни корр.
Поделиться: