Башхалагъа салгъан хатаны тёлеп жабаргъа тийишлиди

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула. Кесин да ол алай нек болгъанын тинтгенде, бирсиле аман акъыл этгенлери неда хата бир киши да сунмай тургъанлай болгъаны тохташдырылмаса.

Салыннган хатаны багъасын тёлеп жабаргъа ким борчлуду десегиз, ол сагъынылгъан къоркъуулу затланы иелеридиле неда ортакъда тутханладыла (гражданла эмда «юридическое лицо» деген даражалары болгъанла).

 Эки транспорт средство къагъышханы ючюн ючюнчюге хата жетген эсе, аланы иелери ол адамны аллында жууаплыдыла. Аны себепли иш алай болуп, саулукъгъа хата салыннган эсе, сюдге тарыгъып, эки машинаны да иелери салыннган хатаны тёлеп жабарча этерге боллукъду, деп белгилегендиле КъМР-ни Прокуратурасындан.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: