Терекчиклени законсуз сатханла тутулгъандыла

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг бардыргъан кезиуде тохташдыргъандыла.

Анда айтханларына кёре, бизни республикагъа Краснодар крайда жашагъан экеулен, 180 терекчик келтирип, «Кавказ» трассаны шахарны къатында кесегинде сюелип сата болгъандыла. Алай аланы къолларында продукцияны качествосуна шагъатлыкъ этген къагъытлары, карантин сертификатлары да жокъ эди. Ол а «Битимлени карантинини» эмда «Урлукъчулукъну» юсюнден федерал законланы излемлерине бузукълукъ этеди. Алай бла бу инсанлагъа КоАП-ны 10.3-чю эмда 10.12-чи статьяларына тийишлиликде административ ишле ачылгъандыла, тазирле салыннгандыла. Россельхознадзорну инспекторлары ала бла ушакъ этип, мындан арысында быллай бузукълукъ этерге жарамагъанын жик-жиги бла ангылатхандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: