Россейлилени жангы реформа сакълайды

2020 жылда Россейни энтта кезиулю пенсия реформа сакълайды. Ол энчи пенсия капиталны (ИПК) къурау бла байламлы боллукъду. Бу жангы амалны жашауда бардырыр ючюн ишлеген адамланы хар 1000 сомларындан 60 сом налог тыйыллыкъды деп белгиленеди. Бу проектни сюзюу озгъан ыйыкъда РФ-ни Правительствосунда болгъанды.

Жыйылыуда законопроектни хазырлыгъыны юсюнден финансла министр Антон Силуанов билдиргенди. Ол ачыкълагъаннга кёре, пенсияны адамла юйреннген жыйышдырылыучу кесеги кетерилликди. Аны орнуна энчи пенсия капитал къураллыкъды. Министр алай бла пенсия 20 процентге кёбейтирилликди дегенди. Алай ол шарт адамны иш хакъы бла байламлы боллукъду.  

Дагъыда Антон Германович пенсияны ол кесеги къыралныкъы болмагъан пенсия фондлагъа ётдюрюллюклерин айтханды.

Законну проекти алыкъын басмаланмагъаны себепли  жангы система былай ишлерикди дерге  къыйында. Болсада, айтханларына кёре, биринчи жыл взносла алынырыкъ тюйюлдюле. Андан сора ол кёрюмдю 1 процентге ёсгенлей турлукъду, 6 процентге жетгинчи. Алай бла 2026 жылда хар ишлеген адам да ары хар 1000 сомундан 60 сом ётдюрлюкдю. Сёз ючюн,  40 минг сом алгъан адамны хакъындан ай сайын 2400 сом тыйыллыкъды. Алай ол взносланы бермезге жарарыгъыны бла къаллыгъыны юсюнден а белгисизди.

Интернетде бу жангылыкъ кёплени къозгъагъанды.  Адамла энчи иеликде болгъан пенсия фондлагъа  ийнанмагъанларын жазадыла.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: