Республикада эпидемиология болумну сюзгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны орунбасары Марат Хубиев, КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлкню министри Алим Бербеков, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматалары къатышхандыла.

Республиканы оноучусу регионда эпидемиология болум къыйынлай къалгъанын чертгенди, аны бла байламлы Россейни Президенти Владимир Путинни буйрукъларына тийишлиликде республиканы тийресинде коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау амалла кийирилгендиле. 23 октябрьден школ каникулла башланнгандыла, ала 7 ноябрьге дери созуллукъдула, вузла бла колледжле дистанциялы халлы окъуугъа кёчюрюлгендиле, дарман салдырмагъан жыл санлары 60-дан атлагъан инсанла да дистанцион ишдедиле.

Андан сора да, регионда театрлагъа, спорт объектлеге, общепит организациялагъа келгенлеге QR-кодланы системасы кийирилгенди, асламла жыйылгъан тюбешиулени бардырыугъа чек салыннганды. Оператив штабны жыйылуунда экспресс-тестлени кийириуню эм гражданла бла юридический лицоланы санитар-эпидемиология излемлени сакълагъанларына право сакълаучу эм надзор органланы контрольларын кючлендириуню юсюнден айтылгъанды.

Казбек Коков эм къоркъуулу аурууланы госпитальлары 90 процентге толгъанларын айтханды, бусагъатда ол санда СКФО-ну эм ЮФО-ну регионларындан келтирилген кислород жетишмегенин да. «Букъдурмайма, хар кислород килограммны санайбыз. Аны алыргъа боллукъ хар жер бла ишлейбиз, ол жаны бла заранла болмазча къарыуубуздан келгенни этебиз. Ол барысы да республиканы медицина учрежденияларына уллу ауурлукъ сынатады. Чеклендириу амалла керекдиле, эпидемилогия тизгинни бузарча. Аны бла бирге экономика процесслени тыймазгъа излейбиз, алтын орталыкъны тутаргъа – ол бек магъанлыды. Вакцинациядан сора башха ахшы амал жокъду. Ол ёлюмлени тыйгъан жангыз амалды. Дарман салдыргъанла коронавирусну женгил халда кётюредиле», - дегенди Казбек Коков, эпидемиялы болумну сюзе. Башчы муниципалитетлени администрацияларыны таматаларына халкъгъа дарман салыу жаны бла ишни кючлендирирге, право низам сакълаучуланы санитар-эпидемиология излемлени сакълау жаны бла контроль бардырыуларына болушлукъ тапдырыргъа буюргъанды.

Рустам Калибатов бюгюнлюкде юйде 7040 инсаннга (контакда болгъан эм ауругъан) къаралгъанын, аладан 5071 адам амбулатор багъыуда болгъанларын билдиргенди. Госпитальлада медицина болушлукъ 1423 адамгъа этиледи, аладан 700-ден артыгъына кислород изленеди, реанимациялада 160 саусуз турадыла, аладан 14-сю – ИВЛ аппаратлада, 110-су – НИВЛ аппаратлада. Сутка сайын 6-7 адам ёледи.

Ол белгилегенича, айгъа кислородну къоратылыуу суткагъа 7-ден 20 тоннагъа дери ёсгенди. Министр бюгюнлюкге вакцинаны биринчисин 194 519 инсан этдиргенлерин, толу курсун 145 119 адам ётгенлерин билдиргенди, дарман салдырыуну тирилиги ёсгенди, алай тийишлисича чакълы бир угъай.  Вакцинацияны планын толтуруу 36,8 процентди. Дарман салдырыуну тирилигин ёсдюрюр ючюн арбазла сайын кирип билдириуле этиледиле, мобил къауумла, вакцинацияны 83 пункту къуралгъанды, ол жаны бла жумушлагъа 395 медицина ишчи къошулупдула.

Андан сора да, миллет проектлени жашауда бардырыуну соруулары сюзюлгендиле, алып айтханда, Терк, Прохладна, Май районлада тозурагъан жашау журтладан кёчюрюу программала.

Поделиться: