Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле. Аны себепли  жолланы ишлеу, аланы жангыртыу, алагъа кёз-къулакъ болуу бла кюрешгенлени магъаналары бек уллуду. Бюгюн биз Элбрусдагъы жолчуланы юслеринден айтыргъа сюебиз.

Элбрусну жол управлениясы эллеге, туризм объектлеге элтген эмда социал магъаналы жоллагъа къарайды. Ала уа 300 километрден артыкъдыла. Аланы жумушларын  тийишлисича жалчытхан тынч тюйюлдю: асламысы тау этекледе бла таулададыла - тенгизден 800-3000 метр бийикликде. 

Бир-бирлери тарла ичлеринде болуп, алагъа техника ётдюрюрге окъуна  къыйынды. Жайда жолланы жауун суула, ырхы, башындан тюшген ташла, топуракъ да бузадыла. Къышда бла жаз башында уа – къар басады. Дагъыда бир энчилик: муниципал автомобиль жолланы асламысына асфальт салынмагъанды, зыгъыр къуюлупду. Ала уа артыкъ тутхучлу тюйюлдюле - тау жерледе хауа болумлагъа чыдамсыздыла, терк бузуладыла.

Ма аллай къыйын болумлада, кёбюсюнде солуу кюнледе да ишлеп, Элбрусдагъы жолчула ол тийреледе жашагъанланы, ары солургъа келгенлени да къоркъуусузлукъларын, ырахатлыкъларын жалчытыр ючюн заманларын, усталыкъларын, къарыуларын да аямайдыла. Аланы ишлери жылны къайсы кезиуюнде да къыстауду. Сёз ючюн, былтыр къышны алсакъ окъуна, къар кёп жаууп, жолланы тазалап, машинала чырмаусуз ётерча этер ючюн уллу къыйын салыргъа тюшгенди.

Андан сора да, жолчула, администрация бла келишим этип, сау жылны ичинде Тырныауузда ырхы ётген ызны тазалап тургъандыла, Кёнделенде  жаяу жолчукъла ишлегендиле, районну эллеринде орамланы тапландырыу жаны бла да аслам жумуш тындыргъандыла. 

Арт жыллада управленияны керекли техника эмда оборудование бла жалчытыу да игиленнгенди. Аны таматасы Ахматланы Мурадин айтханнга кёре, бюгюнлюкде аланы тюрлю-тюрлюлеринден жыйырмасы ишлеп турады. Урунуу коллектив а отуздан артыкъ адамдан къуралыпды. Ала барысы да ишлерин билген, тийишли усталыкълары болгъан адамладыла. Аланы араларында КаМАз-ны водительлери Геккиланы Шамильни бла Сабанчыланы Юсюпню, энчи жол машиналаны жюрютген Къочхарланы Залкъуфну бла Атмырзаланы Алимни,  экскаваторщик Махийланы Элбрусну, погрузчикде ишлеген Метланы Саидни, автокрановщик Хочуланы Маратны, электросварщик Сабанчыланы Барасбий, жол ишчиле Жаппуланы Маратны эм башхаланы да белгилерге боллукъду. 

Тамата инженер Ислам Жиляев, баш механик Ахматланы Хасан, баш бухгалтер Мирзойланы Елена да кёп жылланы бет жарыкълы урунадыла. Баш специалист Ахматланы Исмайыл да атын жаланда иги бла айтдырады.  Жолчуланы кёбюсю жигер ишлегенлери ючюн КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну, Элбрус районну администрациясыны сыйлы грамоталары бла саугъаланнгандыла. Геккиланы Шамиль а КъМР-ни Башчысыны Ыспас къагъытына да тийишли болгъанды. 

Бу кюнледе Элбрусну жолчулары къышха хазырланыу ишлерин бошай турадыла – техниканы керекли жерлерине къарайдыла, сууукълада жолланы тап халда тутууну мадарларын этедиле, къыйын кезиуледе чырмауланы терк кетерлик бригадала къурайдыла.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: