Эл мюлк жерде кир-кипчик тёбе

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы «Степной» племзаводну жууапха тартханды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, бу организацияны жерлеринде закон бла эркинлик берилмей кир-кипчик тёгюлюп тургъан тёбе бар эди. Алай бла племзаводха 225 минг сом тазир салыннганды.

Бу тёбени инспекторла Прохладна районда Заречное элни къатында эл мюлк жерледен биринде эслегендиле. Тергеулеге кёре ол тёрт гектарны алады. Анда уа къурулушдан къалгъан-къулгъанла, кир-кипчик, башха затла да.

Алай бла Управление РФ-ни Административ кодексини 8.7 статьясыны экинчи кесегине тийишлиликде талай иш ачханды. Аланы сюзгенден сора заводну эмда аны башчысыны терсликлери тохташдырылып, алагъа тазир салыннганды. Андан сора да, ол тёбени алайдан толусунлай кетерирге буйрукъ берилгенди.
Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться: