Министр коллегаларын алгъышлагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-ны КъМР-де ич ишлерини министри полицияны генерал-майору Василий Павлов штабны бёлюмлерини сотрудниклерин профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды. Аны юсюнден бизге сагъынылгъан министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

– Кёп жылланы ичинде штабны сотрудниклери усталыкъларын кёргюзте эм коллегаларына билеклик эте келедиле. Ала ведомствону службалары бла бёлюмлери байламлыкъда жетишимли ишлерча себеплик этедиле. Аманлыкъчылыкъ ишле ачыкъланырча, инсанны правосу бла эркинлиги сакъланырча эм саулай низамлыкъ бузулмазча кючлерин аямай кюрешедиле. Аны бла байламлы бюгюн сизге мамырлыкъ, насып эм бар игиликлени тежейме, дегенди Василий Петрович.

Ол кюн министр кеслерин айырмалы кёргюзтген эмда бет жарыкълы уруна келген бир къауум сотрудникни ведомствону Сыйлы грамоталары эм Ыразылыкъ къагъытлары бла да  саугъалагъанды.  
 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: