Жангы тау-лыжа кезиуге хазырлыкъгъа - энчи эс

Элбрус районнга иш бла барыууну чегинде Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков жангы тау-лыжа кезиуню аллына турист инфраструктураны хазырлылыгъына къарагъанды.

Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны таматасы Сотталаны Къурман эм «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну генеральный директору Беккаланы Хыйса бла бирге Башчы ол санда къошакъ парковка жерлени къурарча майданлагъа эм туристлени къоркъуусузлукъларын жалчытхан жаяу жолчукъланы жарашдырырча жерлеге къарагъанды.

Рекреация тийреледе инфраструктураны андан ары игилендирирча соруула сюзюлгендиле, ол а тау-лыжа кезиуде туристлени тап эм къоркъуусуз халда кечиниулери бла байламлыды.
Быйылгъы сезонда къонакъланы кёп санда келиулери сакъланады.

Поделиться: