Къыш сууукълада апчымазча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны специалистлери Элбрус районда электрокюч комплексни къышха тынгылы хазырлагъандыла. Белгилисича, электрокюч оборудование сууукълада къыйыныракъ ишлейди. Бу тийреде уа альпинизмге эмда туризмге уллу магъана берилгени себепли, ол бютюнда ышаннгылы болургъа керекди.

Алайды да, энергетикле «Кёнделен» подстанцияны талай жерлерин жангыртхандыла. Эрттеден бери ишлеп тургъан эски оборудованиясыны орунуна шёндюгюлю тюрлюлерин орнатхандыла. Тийишли ишлеге алты миллион сом къоратылгъанды.

Компанияны келечилери дагъыда «Нейтрино», «ЦРУ», «РМЗ», «Адыл-су» эмда «Элбрусну Жигитлери» подстанциялагъа да тынгылы ремонт этип чыкъгъандыла. Ол санда онжети трансформаторну да жангыртхандыла, ток ызла созулгъан тийрелени да тазалагъандыла.

Алай бла этилген ишлени хайырындан келир къыш Минги тауну этеклеринде ток бла жалчытыуда чурум боллукъ тюйюлдю, деп ышандыргъандыла энергетикле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: