Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны къазыу эмда жарашдырыу жаны бла инвестиция проект къолгъа алыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Элбрус тау-магъадан комбинатны баш директору Игорь Ушаков Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны къазыу эмда жарашдырыу жаны бла инвестиция проектни толтуруп башлауну къабыл кёргендиле. Къурулуш майданда тау-магъадан комбинатны сюеу жаны бла ишле башланнгандыла. Ол къууанчха КъМР-ни промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков, комбинатны къурулушуну баш инженери Сергей Соколов, Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман, Тырныауузну администрациясыны башчысы Жаппуланы Руслан, подряд организацияны таматасы Уяналаны Муслим, Тырныауузда комбинатны ветеранлары къатышхандыла.

Проект жашауда бардырылса, Къабарты-Малкъарда бек уллу, Шимал Кавказда уа уллуладан бири боллукъ промышленный предприятие къураллыкъды. Проектни битеу багъасы 25 миллиард сомду. Бир жылгъа магъадандан 1,5 миллион тонна къазаргъа эмда жарашдырыргъа, 700 чакълы бир жангы ишчи жер ачаргъа белгиленеди. Комбинат 2023 жылда ишлеп башларыкъды эмда 2026 жылгъа толу кюч аллыкъды. Республиканы бюджетине налогладан жыл сайын 300 миллион сом чакълы тюшерикди.

Промышленный ишлени эки инвестиция майданда бардырыргъа белгиленеди: Тырныауузда магъаданны къазып чыгъарлыкъдыла эмда байыкъландырлыкъдыла, Невинномысскда уа  гидрометаллургия производство ачыллыкъды. Проектни чеклеринде жер тюбюндеги рудник жангыртыллыкъды, тийишли экология инфраструктура да къураллыкъды. Бюгюнлюкде Элбрус тау-магъадан комбинатны инвестиция майданларын энергоресурсла, газ эмда жолла бла жалчытыу жаны бла мадарла этиледиле. Къутхарыу ишлени къурауну къайгъысын да кёрлюкдюле.

Проектни стратегия магъанасы барды. Вольфрам бла молибден – аз тюбеген тутхучлу металладыла. Ала автомобильле, самолётла чыгъарыуда, нефть жарашдырыуда, къорууланыу промышленностьда да хайырланыладыла. Вольфрамы болгъан сырьёну къазыу эмда аны жарашдырыу Россейни экономикасында  импортну алышындырыуну борчун толтурууда уллу магъананы тутады.

Поделиться: