Казбек Коков эл мюлкде ишлегенлеге даражалы атла бериуню юсюнден указгъа къол салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эл мюлк бёлюмде ишлегенлени Къабарты-Малкъар Республиканы къырал саугъалары бла белгилеуню юсюнден указгъа къол салгъанды.

Эл мюлкню айнытыугъа уллу къыйын салгъанлары эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганлары ючюн «Къабарты-Малкъар Республиканы эл мюлкюню сыйлы ишчиси» даражалы ат чекленнген жууаплыгъы болгъан «Восход» биригиуню генеральный директору Олег Кеферге, энчи предприниматель, крестьян (фермер) мюлкню таматасы Салим Небежевге, Урван муниципал районну жер-жерли администрациясыны башчысыны орунбасары Жираслан Тхостовха берилгенди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла Лашкута элни ветеринар участогуну – «Ветеринар медицинаны Къабарты-Малкъар арасы» къырал казна учрежденияны филиалыны – таматасы Къартлыкъланы Расул саугъаланнганды.

Къабарты-Малкъарны Башчысыны Указы октябрьни экинчи ыйых кюнюне тюшген жыл сайын белгиленнген Эл мюлкде ишлегенлени кюнюне аталгъанды. 2021 жылда байрам 10 октябрьге тюшеди. Аны профессионал байрамларына фермерле, агрономла, аш-суу жарашдырыучу предприятияланы ишчилери, кеслерини участкаларына аслам заманларын эм кюч-къарыуларын салгъан бахчачыла эм сабанчыла санаргъа боллукъдула. 

Поделиться: