Россейни биринчилиги бла чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Избербаш шахарда кикбоксингден СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъанды. Ол «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком» эм «лайт-контакт» бёлюмледе ётгенди. Ары Чеченден, Ингушетиядан, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан эм бизни республикадан 300-ден артыкъ гёжеф къатышханды.
 
Къабарты - Малкъарны жыйымдыкъ къаууму  бу эришиуледе алчыла болгъандыла. Биринчи жерни Руслан Нартоков алгъанды. Экинчи жерге Казимир Паритов, Марат Гучаев, Ренат Джафаров чыкъгъандыла. Ючюнчюле Дамир бла Азамат Кардановла, Каплан Махов, Казбулат Юанов, Жангоразланы Шамил болгъандыла. 
Тамата спортчуланы арасында экинчи жерге Астемир Кетуков тийишлиди. 
 
Алчыла  Россейни биринчилигине бла чемпионатына къатышырыкъдыла. Ол 3-9 майда Челябинск шахарда боллукъду. Гёжефле Къудайланы Алимде бла Залимде, Кучменланы Рустамда жарау этедиле. 
Додуланы Мадина.
Поделиться: