Энтта да мадар барды

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

Бир тюрлю чурумла бла сиз «Заманнга» быйылны биринчи жарымына жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды. Февральны 20-сына дери бу жумушну къайгъысын кёрсегиз, ана тилибизде чыкъгъан газетни 1 мартдан алып, окъуп башларыкъсыз.

Жазылыуну тёрт айгъа багъасы – 486 сом 70 капек.

Бизни индексибиз – П 5893

Поделиться: