Дачниклеге – жангы излемле бла жорукъла

Быйыл  Россей Федерацияда от тюшюу  къоркъуусузлукъ жаны бла жорукъла  къабыл этилгендиле. Анга кёре  коммерциялы болмагъан садовод биригиуле эм аланы таматалары эсге алыргъа керек жангы излемле бла жорукъла  бардыла.  Аланы юсюнден  Росреестрни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы  Виталий Дмитриев  айтханды. 
- Дачалары болгъанла  кеси жерлеринде  кир-кипчикни кетерир эм хансны да чалыргъа тийишлидиле.    
 - Товариществону жеринде,  агъачда, паркда эм эл мюлкге бёлюннген участокда эм жеринден тепдирилмеген объектлени  къатында  жанаргъа боллукъ къалгъан -къулгъанланы атаргъа жарарыкъ тюйюйлдю. 
- Ремонт неда къурулуш ишле бла  байламлы жолну  жабаргъа тюшсе, алгъадан от ючюлтюучю службагъа билдирирге керекди. Аны бла бирге  подряд организацияны таматасы  тийишли белгиле салыргъа эм машина  барырча мадар этерге  борчлуду.  
 - Дачаланы, бахчаланы, ток баргъан энчи сакъланнган жерлени, электростанцияланы, подстанцияланы, агъачланы эм эл мюлкге бёлюннген жерлени   тийресинде свалкала къураргъа жарамайды.  
- Жаз башында эм кюз артында  дачала  агъачха къошулгъан жерлени 10 метр чакълы кесегин кир-кипчикден, къаудандан, бутакъладан эм башха затладан  тазаларгъа неда ёртен жайылмазча 0, 5 метр кенглиги  болгъан энчи жолчукъ салыргъа тюшерикди. 
- Дачаланы тийресинде жолла жылны къайсы кезиуюнде да тап халда болургъа керекдиле эмда жеринден тепдирилмеген объектлеге техника эркин барыргъа  керекди. Аны бла бирге гидрантла, суу жыйылгъан резервуарла, кёлле  эм башха  затла болургъа керекдиле. 
- Шлагбаумла, къабакъла  эмда башха механизмле  ёртенни кезиуюнде от ёчюлтюучю техника чырмаусуз кирирча  автомат халда ачылыргъа керекдиле.  
- Садоводство бла бахчачылыкъ  товариществоланы жыл сайын   заманында паспортларын  жарашдырыргъа тюшерикди. 
Эсге сала айтсакъ, сагъынылгъан излемле бла жорукъла 2026 жылгъа дери ишлерикдиле. Аланы бузгъанла уа  жууапха тартыллыкъдыла. 
 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: