Кёп фатарлы юйлени арбазлары айбатландырыладыла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады. Аны чеклеринде жангыдан  асфальт салынады, омакъ шинтикле, кир-кипчик атарча орунла, чыпынлары бла чыракъла  орнатыладыла эм тёгерек-баш да жашиллендириледи.  Ишлени саулай биринчи сентябрьге бошар мурат этиледи.

Эсге сала айтсакъ, быйыл Чегем шахарда энтта да кёп фатарлы тогъуз юйню арбазлары эмда  жамауат аслам хайырланнган юч объект  жангыртыллыкъдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: